Polityka plików cookie firmy Memrise

Obowi?zuje od: 25 maja 2018

 

Niniejsza polityka plików cookie (?Polityka”) okre?la pliki cookie i inne technologie wykorzystywane przez firm? Memrise Limited (?Memrise”) w swoich witrynach internetowych http://www.silo-1.com oraz https://decks.memrise.com (?Witryna internetowa”), a tak?e mo?liwo?ci U?ytkownika. Niniejsza Polityka stanowi cz??? Polityki prywatno?ci firmy Memrise.


W czasie pierwszej wizyty w Witrynie internetowej firmy Memrise U?ytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie, czy wyra?a zgod? na wykorzystanie plików cookie i innych technologii przez firm? Memrise zgodnie z niniejsz? Polityk?, a je?li U?ytkownik wyrazi tak? zgod?, firma Memrise b?dzie przechowywa? je na komputerze U?ytkownika.

 

Pliki cookie i inne technologie

?Plik cookie” to informacja wysy?ana do przegl?darki U?ytkownika przez odwiedzan? witryn? internetow?. Witryna internetowa korzysta z plików cookie i innych technologii w celu u?atwienia korzystania z us?ug w czasie kolejnych wizyt, monitorowania ruchu w Witrynach internetowych firmy Memrise i personalizowania tre?ci instrukta?owych zgodnie z Polityk? prywatno?ci firmy Memrise.


Niektóre pliki cookie wygasaj? po pewnych czasie lub po wylogowaniu (pliki cookie sesyjne), niektóre pozostaj? na komputerze lub innym urz?dzeniu przez d?u?szy czas (pliki cookie trwa?e). Witryna internetowa korzysta z w?asnych plików cookie (plików cookie ustawionych bezpo?rednio przez firm? Memrise) i plików cookie stron trzecich, zgodnie z tym, co podano poni?ej.

 

Wykorzystywane technologie


 

I. Pliki cookie

Rodzaj: Absolutnie niezb?dne


Cel: Dostarczenie u?ytkownikom us?ug dost?pnych w Witrynie internetowej firmy Memrise lub umo?liwienie korzystania z niektórych jej funkcji, jak np. mo?liwo?ci zalogowania si? lub uzyskania dost?pu do obszarów zastrze?onych. Takie pliki cookie s? dostarczane przez firm? Memrise i s? niezb?dne do korzystania z Witryny internetowej. Bez takich plików cookie podstawowe funkcje Witryny internetowej nie mog?yby dzia?a?.


Rezygnacja: Ze wzgl?du na fakt, ?e takie pliki cookie s? absolutnie niezb?dne, ?eby dostarczy? Witryn? internetow? i us?ugi firmy Memrise, U?ytkownik nie mo?e ich odrzuci?.

 

Rodzaj: Analityka/wydajno??


Cel: Lepsze zrozumienie zachowania u?ytkowników w Witrynie internetowej firmy Memrise i odpowiednie usprawnienie jej us?ug:


Google? ?Analytics. Aby dowiedzie? si?, w jaki sposób Google wykorzystuje dane gromadzone w naszej Witrynie internetowej, odwied? stron? mo?na znale?? pod adresem <a >https://policies.google.com/privacy/partners</a>. Wi?cej informacji na temat wygasania tych plików cookie znajdziesz tutaj: <a >https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage</a>.


Segment. Aby dowiedzie? si?, jak firma Segment wykorzystuje dane zgromadzone w Witrynie internetowej firmy Memrise, nale?y odwiedzi? stron?: https://segment.com/docs/legal/privacy/. Wyga?ni?cie: [__]


Rezygnacja: U?ytkownik mo?e uniemo?liwi? gromadzenie danych przez Google Analytics w Witrynie internetowej firmy Memrise, korzystaj?c z dodatku do przegl?darek internetowych Google Analytics Opt-out w obecnie u?ywanej przegl?darce. Dodatek ten mo?na znale?? pod poni?szym ??czem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
U?ytkownik mo?e zablokowa? lub usun?? pliki cookie firmy Segment, zmieniaj?c ustawienia swojej przegl?darki zgodnie z instrukcj? podan? w cz??ci ?Mo?liwo?ci U?ytkownika” poni?ej.

 

Rodzaj: Funkcjonalno??


Cel: Aby poprawi? wydajno?? i funkcjonalno?? Witryny internetowej i Us?ug firmy Memrise (jak np. gromadzenia danych o wydajno?ci i b??dach, zapewniania u?ytkownikom obs?ugi klienta, np. poprzez oferowanie chatu w czasie rzeczywistym).


Takie pliki cookie nie s? niezb?dne do korzystania z Witryny internetowej i Us?ug. Jednak bez nich pewne funkcje mog? by? niedost?pne.


Takie pliki cookie s? ustawiane przez firmy Memrise i Segment (wi?cej informacji mo?na znale?? tutaj: https://segment.com/docs/legal/privacy/).


Rezygnacja: U?ytkownik mo?e zablokowa? lub usun?? te pliki cookie, zmieniaj?c ustawienia swojej przegl?darki zgodnie z instrukcj? podan? w cz??ci ?Mo?liwo?ci U?ytkownika” poni?ej.

 


 

II. Pami?? lokalna

Pami?? lokalna to standardowa w bran?y technologia, która pozwala witrynie internetowej lub aplikacji mobilnej gromadzi? i uzyskiwa? dane o komputerze, telefonie komórkowym lub innym urz?dzeniu danej osoby. U?ywa si? jej w celu przechowywania preferencji U?ytkownika, takich jak kurs na pulpicie nawigacyjnym i wy??czony d?wi?k, oraz w celu zapami?tania wybranej metody logowania i rejestracji (automatycznie usuwanej po rejestracji).Mo?liwo?ci U?ytkownika. Nale?y pami?ta?, ?e je?li U?ytkownik ograniczy zdolno?? witryn internetowych do ustawiania plików cookie, mo?e nie móc korzysta? z korzy?ci p?yn?cych z pe?nej funkcjonalno?ci Witryny internetowej.W przypadku wi?kszo?ci przegl?darek internetowych na pasku narz?dzi mo?na znale?? sekcj? pomocy. U?ytkownik powinien zapozna? si? z t? sekcj?, ?eby dowiedzie? si?, jak otrzyma? powiadomienie, kiedy otrzymuje nowy plik cookie i jak wy??czy? pliki cookie.Wi?cej informacji o plikach cookie i innych technologiach dost?pnych jest na stronie www.allaboutcookies.org. Je?li U?ytkownik odwiedzi Witryn? internetow? na urz?dzeniu mobilnym, mo?liwe, ?e nie b?dzie móg? kontrolowa? technologii ?ledzenia za pomoc? ustawień.

 


 

Zmiany

Firma Memrise mo?e zmieni? zewn?trznych us?ugodawców, którzy umieszczaj? pliki cookie w Witrynie internetowej, i zmieni? niniejsz? Polityk? w dowolnym momencie, publikuj?c jej zmienion? wersj? w Witrynie internetowej. Je?li obowi?zuj?ce przepisy prawa nie wymagaj? dodatkowego powiadomienia lub zgody, niniejszy zapis b?dzie stanowi? powiadomienie o takich zmianach.

 


 

Kontakt

W przypadku pytań lub w?tpliwo?ci nale?y skontaktowa? si? z firm? Memrise.

波多野结高清无码中文观看_波多野结超清无码中文_波多野va高清中文无码