Mamy wspóln? misj?...

Razem pracujemy nad produktem sprawiaj?cym, aby nauka by?a ?atwa i przyjemna, a nasze grono liczy (jak na razie!) ponad 75 osób, które w sumie mówi? w ponad 45 j?zykach. Uda?o nam si? zbudowa? innowacyjny, wielofunkcyjny, skupiony na swoich celach, zwarty i zintegrowany zespó?.

Tworzymy technologi? nauczania nowej generacji

Miliony osób prze?ywaj? z Memrise swoj? przygod? z nauk? j?zyków - naszym obowi?zkiem jest sprawi?, aby ta przygoda by?a jak najlepsza i jak najbardziej wzbogaca?a Wasze ?ycie.

To dlatego obsesyjnie ??czymy naukowe obserwacje dotycz?ce przyswajania wiedzy z przemy?lanym designem, ?wiatowej klasy in?ynieri? i cudownie wci?gaj?cymi tre?ciami.

Wszystko po to, aby da? ludziom mo?liwo?? nauki, która co? znaczy, przynosi d?ugofalowe efekty i wzbogaca ich postrzeganie ?wiata.

Learning-Tech
white-arrow-left

Dzia?amy w zespole

Razem pracujemy nad produktem sprawiaj?cym, aby nauka by?a ?atwa i przyjemna, a nasze grono liczy (jak na razie!) ponad 75 osób, które w sumie mówi? w ponad 45 j?zykach. Uda?o nam si? zbudowa? innowacyjny, wielofunkcyjny, skupiony na swoich celach, zwarty i zintegrowany zespó?.

Poza prac? jeste?my te? fajnymi, ciekawymi ?wiata lud?mi, z pasj? zmieniaj?cymi wygl?d nauki j?zyków.

Pracujemy w zespole, ale tak?e gramy w jednej dru?ynie, regularnie uczestnicz?c w imprezach firmowych, inspiruj?cych rozmowach i cotygodniowych lunchach j?zykowych, nie mówi?c nawet o boksie, medytacji, jodze, lekcjach j?zyków i zaj?ciach z malowania, które tak?e zdarzaj? si? na miejscu.

Wiemy, ?e w pracy sp?dza si? wi?cej czasu ni? w domu, wi?c chcemy si? upewni?, ?e ten czas up?ywa najprzyjemniej, jak tylko si? da.

Work-As-A-Team
white-arrow-left

Jeste?my w Londynie Wschodnim

Powstali?my w inkubatorze przedsi?biorczo?ci w Bostonie - Techstars Boston Accelerator - a dorastali?my w Londynie.

Nasz stale rozwijaj?cy si? zespó? mie?ci? si? ju? w ró?nych fantastycznych miejscach w Londynie, które rozwijaj? ciekawo??, umiej?tno?? wspó?pracy i ci?g?e d??enie do perfekcji.

Przez ponad 6 wspania?ych lat nasze biura mie?ci?y si? w przebudowanej kaplicy w granicach gmin Hackney i Tower Hamlets.

Od tamtej pory zd??yli?my si? przenie?? w inn?, cudownie zró?nicowan?, historyczn? okolic? Londynu Wschodniego - tam, gdzie znajdowa?a si? kwatera g?ówna sufra?ystek i gdzie dzia?a? niechlubny Kuba Rozpruwacz; w miejsce obfituj?ce w histori? i kultur? ?ydowsk?, irlandzk? i bengalsk?.

East-London
white-arrow-left
波多野结高清无码中文观看_波多野结超清无码中文_波多野va高清中文无码