Dil ??renmenin en h?zl? yolu

??in kilit noktas?? Ger?ek ya?am dili ??renmeye do?al bir yakla??m. Gel ve bir ?ans ver!

Homepage-Top-Header

??renmek istedi?im dil...

?ngilizce

Frans?zca

Almanca

?spanyolca

?talyanca

Japonca

Korece

Rus?a

Hiya!

?ngiltere'de ger?ekte konu?uldu?u haliyle ?ngilizce ??ren.

Ders kitaplar?n? unut. ?ngilizce kurslar?m?zdan birini se? ve t?pk? bir ?ngiliz gibi yemek sipari?i vermeyi, etrafta gezip dola?may?, dost?a bir sohbet ba?latmay? veya i? konu?mas? yapmay? ??ren.

ES

Salut !

Fransa'da ger?ekte konu?uldu?u haliyle Frans?zca ??ren.

Ders kitaplar?n? unut. Frans?zca kurslar?m?zdan birini se? ve t?pk? Frans?zlar gibi restoranda yemek sipari?i vermeyi, yerli konu?mac?lardan tüyolar almay? ve muhte?em bir bistronun teras?nda bir ?eyler at??t?r?rken dost?a bir sohbet ba?latmay? ??ren.

FR

Hallo

Almanya'da ger?ekte konu?uldu?u haliyle Almanca ??ren.

Ders kitaplar?n? unut. Almanca kurslar?m?zdan birini se? ve t?pk? Almanlar gibi bira sipari?i vermeyi, ?ehrin en iyi d?nercisini bulmak i?in yol tarifi sormay?, kulübe girmek i?in s?rada beklerken konu?ma ba?latmay? veya i?inden ?ikayet etmeyi ??ren.

DE

?Buenas!

?spanya'da ger?ekte konu?uldu?u haliyle ?spanyolca konu?may? ??ren.

Ders kitaplar?n? unut. ?spanyolca kurslar?m?zdan birini se? ve t?pk? bir ?spanyol gibi tapas sipari?i vermeyi, yerli konu?mac?lardan tüyolar almay? ve yeni arkada?lar edinip ya?am?n kü?ük güzelliklerinin tad?n? ??karmay? ??ren.

ES-2

Ciao

?talya'da ger?ekte konu?uldu?u haliyle ?talyanca ??ren.

Ders kitaplar?n? unut. ?talyanca kurslar?m?zdan birini se? ve t?pk? ?talyanlar gibi "barda" cappuccino sipari?i vermeyi, ge?itlerde kaybolmadan Roma'y? ke?fetmeyi, dost?a bir sohbet ba?latmay? veya siyaset konu?may? ??ren.

IT

やっほー!

Tokyo'da ya?ayanlar? ?a??rtacak derecede Japonca ??ren.

Ders kitaplar?n? unut. Japonca kurslar?m?zdan birini se? ve t?pk? yerlisi gibi ramen sipari?i vermeyi, h?z treninde seyahat ederken dost?a bir sohbet ba?latmay?, animeleri altyaz?s?z izlemeyi veya Tokyo'da restoran a?mak i?in i? konu?mas? yapmay? ??ren.

JP

??!

Seul sokaklar?nda konu?uldu?u haliyle Korece konu?may? ??ren.

Ders kitaplar?n? unut. Korece kurslar?m?zdan birini se? ve t?pk? yerlisi gibi Kore barlar?ndan birinde sipari? vermeyi, K-pop ?ark? s?zlerini anlamay? veya Hongdae b?lgesinde dost?a bir sohbet ba?latmay? ??ren.

KO

Привет

Rusya'da ger?ekte konu?uldu?u haliyle Rus?a konu?may? ??ren.

Ders kitaplar?n? unut. Rus?a kurslar?m?zdan birini se? ve t?pk? bir Rus gibi insanlarla tan??may?, etrafta dola?may?, dost?a bir sohbet ba?latmay? ve arkada?l?k kurmay? ??ren.

RU

Neden Memrise ile ??renmelisin?

?ünkü biliyoruz. Muhtemelen daha ?nce de yeni bir dil ??renmeyi denedin. Zor veya s?k?c? gelmi? olabilir...belki her ikisi de etkili oldu. Yine de garip olan ne biliyor musun? Hepimiz bir dilin TAMAMINI biliyoruz! Tabii, biraz zaman ald?, ama zaten hayattaki tüm iyi ?eyler b?yle de?il midir?

Bu nedenle, ana dilini nas?l ??rendiysen o ?ekilde yeni bir dil edinmene yard?mc? olacak 3 ad?ml? bir ??renme yakla??m? olu?turduk: en do?al halinde.

USP-Intro
white-arrow-right
1. Ad?m:

Süper ak?ll? ??renme motorumuzun yard?m?yla ger?ek ya?am kelimeleri ve ifadeleri ??ren.

Derslerini bireysel ihtiya?lar?na uyarlar, b?ylece can?n s?k?lmaz, motive olursun, ve ?ok daha h?zl? ??renirsin. Dil hedefleri? Ula??ld?.

USP-Step-01
white-arrow-left
2. Ad?m:

Yo?unla?. Ger?ek hayatta kar??la?aca??n durumlarla yeni bir dili ger?ekten anlama yetene?ini geli?tir.

Do?al ortamda seslendirilmi? binlerce ses ve video ile, ger?ek yerli konu?mac?lar? izleyecek, dinleyecek ve ??reneceksin - burada robotik sesler bulamazs?n!

USP-Step-02
white-arrow-right
3. Ad?m:

Konu?mak i?in ?zgüven kazan. As?l hedef yeni ??rendi?in dili konu?urken anla??labilmek, de?il mi?

Bizimle birlikteyken, hata yapma endi?eleri ta??madan konu?maya ba?lay?p bir ?ans vermeni istiyoruz. Bu yüzden ba?lang??tan itibaren dilbilgisi dersleri vermeyece?iz. En son dil ??renmeyi denedi?inde muhtemelen seni korkutmu? olan ?ey de buydu...

USP-Step-03
Non-Immerse-Screens

E?len ve h?zl? ??ren

Ak?ll? ??renme motoru

Muhtemelen daha ?nce yeni bir dil ??renmeyi denedin ve pes ettin. ?ok kolay bir i? de?il, anl?yoruz! Ak?ll? ??renme motorumuz, her ??renciye uyum sa?lar ve do?ru zorluk seviyesinde bir ??renme yolu olu?turur, b?ylece motive olursun ve daha h?zl? ilerleme kaydedersin.

Yerlisi ile ??ren

Ger?ek yerli konu?mac?lar?n videolar?yla günlük hayat?n konular?ndan olu?an dersler sunuyoruz. Bir?ok farkl? konu?ma stili ve ger?ek aksan dinleyek, ba?ka bir dilin nüanslar?n? ve güzelli?ini anlama yetene?ini do?al bir ?ekilde geli?tirebileceksin.

Dilbilgisi kural? yok

Do?ru okudunuz. Konu bir dili konu?maksa, her ?eyi do?ru yap?yor muyum diye endi?elenmekten ziyade konu?mak ve anla??lmak i?in ?zgüvenli olmak daha ?nemlidir. Ara?t?rmalar, dilbilgisi ??retmek i?in geleneksel okul y?ntemlerinin ilerlemeyi yava?latabilece?ini g?steriyor, bu yüzden biz de dilbilgisini geri plana koyduk.

Ve ?ok daha fazlas?...

??renme motorumuzun ??renme deneyimini daha da ki?iselle?tirmesine ve seni motive etmesine yard?mc? olmak i?in günlük hedefler belirleyebilir, ??renme hat?rlat?c?lar?n? a?abilir ve di?er ??rencilerle rekabet etmek i?in liderlik tablolar?na kat?labilirsin."

Bizde Sevgi var

Tüm dünyadan milyonlarca kullan?c?n?n güvenini kazanan Memrise kullan?c?lar?na h?zl? ??renme ve e?lenme imkan? sunuyor.

Photo-02

Benim ?ok i?ime yarad?, ben 3. seviyenin yar?s?n? ge?tim. Hem cümle kurmama hem kelime ??renmeme ?ok yard?mc? oldu.


Mehmet ?zkara
Photo-03

Ger?ekten ?ok iyi bir uygulama, ?ok sevdim bu i?i. Bu yeni dili ??rendikten sonra ba?ka bir dil daha ??renmeyi dü?ünüyorum, kesinlikle hem zevkli hem e?itici, kesin indirin!

Akane Toriyasu
Testimonial-10

Kelime, deyim ve kal?plar? ??retmekle beraber, telaffuz ve dinleme aktiviteleri ile haf?zan?z? kaz?yor adeta. ?ngilizce i?in indirmi?tim, fakat bir ?ok farkl? dil de ??renebilirsiniz. Ben Almanca e?itimine de ba?lad?m. ?ok etkili uygulama.

Ahmet Korkmaz
Testimonial-07

Harika, harika, harika! Sistematik bir ?ekilde kelimeleri ??reten, s?yleten, yazd?ran, ger?ekten hakk?n? veren bir uygulama. 4 senedir kullan?yorum ve ?ok ?ok memnunum, herkese tavsiye ederim.

Meine Brude
Photo-04

?ok faydal?, yap?lan yanl?? ??zümleri hemen tekrarlarla peki?tiriyor. Ba?ar?l?, tavsiye ederim, g?rsel, dinleme ve yazma ü?ünü birlikte ??retiyor.

Bar?? Tuna 
Testimonial-08

Güzel uygulama. Herhangi bir dile giri? i?in arad???n?z uygulama diyebilirim. O dilin yerlilerini dinleyebilmek insan? motive ediyor.

Emirhan ?ahin

Hakk?m?zda neler s?yleniyor?

play-large

"En ?yi Uygulama Google Play ?dülleri 2017"

Google Play

cnet-logo

"Yeni bir dilde rahat?a konu?may? ??renmek i?in en iyi [uygulama]."

CNET

Conde Nast Traveler

"Memrise’?n ??renme ara?lar? dilin tavr?n?, s?yleyi?ini ve ritmini kavraman?za yard?mc? oluyor."

Conde Nast Traveler

Ka??rma!

Memrise ile zaten h?zl? ??renen ve e?lenen 50 milyondan fazla dil severden olu?an bir toplulu?a kat?l?n.

Immerse-Screens

S?radan bir güne daha fazla ??renim s??d?r

Ay?rd???n en kü?ük zaman bile ilerleme i?in bir f?rsat. ?stedi?in yerde ??renmek i?in uygulamay? indir. En k?sa ders bile dil hedeflerine daha h?zl? ula?man? sa?lar.

波多野结高清无码中文观看_波多野结超清无码中文_波多野va高清中文无码