Memrise ?erez Politikas?

Ge?erlilik tarihi: 25 May?s 2018

 

Bu ?erez Politikas? (“Politika”), Memrise Limited (“Memrise”) ?irketinin http://www.silo-1.com ve https://decks.memrise.com (“Web site”) internet sitelerinde kulland??? ?erezler ve di?er teknolojileri ve yapm?? oldu?unuz se?imleri a??klar. Bu Politika, Gizlilik Politikam?z?n bir par?as?n? olu?turur.


Web sitemizi ilk ziyaretinizin üzerine, bu Politikaya uygun olarak ?erezleri ve di?er teknolojileri kullanmam?z? kabul edip etmedi?inizi onaylaman?z istenecektir ve kabul etmeniz halinde, bunlar? bilgisayar?n?za kaydedece?iz.

 

?erezler ve benzer teknolojiler

Bir "?erez", ziyaret etti?iniz bir web sitesi taraf?ndan taray?c?n?za g?nderilen bir bilgi par?as?d?r. Web Sitesi, gelecekte yap?lacak ziyaretler esnas?nda hizmetlerimize y?nelik kullan?m?n?z? kolayla?t?rmak, ?nternet sitemizdeki trafi?i izlemek ve Gizlilik Politikam?za uygun olarak, e?itici i?eri?i ki?iselle?tirmek amac?yla ?erezleri ve di?er teknolojileri kullan?r.


Baz? ?erezler belirli bir süre sonra veya ??k?? yapt?ktan sonra (oturum ?erezleri) sona ererken, di?erleri bilgisayar?n?zda veya cihaz?n?zda daha uzun süreler boyunca kal?r (kal?c? ?erezler).Web sitesi, a?a??da a??kland??? üzere birinci taraf ?erezleri (do?rudan Memrise taraf?ndan belirlenen ?erezler) ve ü?üncü taraf ?erezlerini kullan?r.

 

Teknolojilerimiz


 

I. ?erezler

Tür: Kesinlikle Gerekli


Ama?: Giri? yapma ve güvenli alanlara eri?me gibi baz? ?zelliklerini kullanmak üzere Web sitemiz üzerinde mevcut olan hizmetleri kullan?c?lara sunmak. Bu ?erezler Memrise taraf?ndan hizmete sunulur ve Web sitesinin kullan?m? i?in gereklidir. Bu ?erezler olmadan, Web sitemizin temel fonksiyonlar? ?al??maz.


Geri ?evirme: Bu ?erezler, Web Sitesini ve hizmetlerimizi sunmak amac?yla kesinlikle gerekli oldu?undan, bunlar? geri ?eviremezsiniz.

 

Tür: Analiz / Performans


Ama?: Web sitemizdeki kullan?c?lar?n davran??lar?n? daha iyi anlamak ve hizmetlerimizi buna g?re geli?tirmek:


Google Analytics. Web sitemizde toplad???m?z verilerin Google taraf?ndan nas?l kullan?ld???n? ??renmek üzere, https://policies.google.com/privacy/partners?hl=en-GB&gl=uk adresini ziyaret edin. Bu ?erezlerin süre sonu hakk?nda üzerinden daha fazla bilgi edinin:https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.


Segment'in Web Sitemizde toplanan verileri nas?l kulland???n? ??renmek i?in https://segment.com/docs/legal/privacy/ adresini ziyaret edin.

 

Geri ?evirme: A?a??daki ba?lant?dan mevcut web taray?c?n?z i?in Google Analytics Kapsam? D???nda Kalma Taray?c? Eklentisini kullanarak, web sitemizdeki verilerin Google Analytics taraf?ndan toplanmas?n? ?nleyebilirsiniz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
A?a??daki "Sizin Se?imleriniz" b?lümünde a??kland??? üzere taray?c? ayarlar?n? de?i?tirerek Segment ?erezlerini engelleyebilir veya silebilirsiniz.

 

Tür: Fonksiyonalite


Ama?: Web Sitesi ve Hizmetlerimizin performans? ve fonksiyonalitesini geli?tirmek (performans ve hata verilerini toplamak, kullan?c?lara mü?teri deste?i sa?lamak, ?rne?in canl? destek sohbetini sunmak gibi).


Bu ?erezler, Web Sitesini ve Hizmetleri kullanmak i?in gerekli de?ildir. Bununla birlikte, bu ?erezler olmadan, belirli fonksiyonaliteye eri?ilemez.Bu ?erezler, Memrise ve Segment taraf?ndan belirlenir ve (daha fazla bilgi i?in bu adresi ziyaret edin https://segment.com/docs/legal/privacy/).


Geri ?evirme: A?a??daki "Sizin Se?imleriniz" b?lümünde a??kland??? üzere taray?c? ayarlar?n? de?i?tirerek Segment ?erezlerini engelleyebilir veya silebilirsiniz.

 


 

II. Yerel depolama

Yerel depolama, bir web sitesi veya cep telefonunun, verileri, ki?inin bilgisayar?, cep telefonu veya di?er cihaz?nda saklama ve almas?na olanak sa?layan bir endüstriyel standart teknolojisidir. Bu, g?sterge paneli ve sessize alma sesi gibi kullan?c? tercihlerini kaydetmek ve se?ilen kullan?c? giri?i ve oturum a?ma y?ntemini izlemek üzere kullan?l?r (ancak kayd?n ard?ndan hemen temizlenir).


Se?imleriniz. Web sitelerinin ?erezleri ayarlama ?zelli?ini s?n?rland?rman?z halinde, Web sitesinin belirli b?lümlerine eri?emeyebilece?inizi ve Web sitesinin tüm fonksiyonalitesinden yararlanamayabilece?inizi lütfen dikkate al?n.Bir?ok taray?c?da, ara? ?ubu?u üzerinde bir "yard?m" b?lümü g?receksiniz. Yeni bir ?erez ald???n?zda ve ?erezleri nas?l kapataca??n?z konusunda bildirim alma hakk?nda bilgi i?in lütfen bu b?lüme bak?n.?erezler ve di?er teknolojiler i?in www.allaboutcookies.org adresini ziyaret edin. Web sitesine mobil cihaz?n?zdan eri?meniz halinde, izleme teknolojilerini, ayarlar arac?l???yla kontrol edemeyebilirsiniz.

 


 

De?i?iklikler

Web sitesine ?erezleri yerle?tiren ü?üncü taraf hizmet sa?lay?c?lar?n türünü de?i?tirebilir ve de?i?tirilen sürümü Web Sitesine g?ndererek bu Politikay? herhangi bir zamanda güncelleyebiliriz. Ge?erli yasalar taraf?ndan ek bir bildirim veya onay gerekmedik?e, bu, de?i?iklikler hakk?ndaki bildiriminiz yerine ge?ecektir.

 


 

Bizimle ?leti?ime Ge?in

Herhangi bir sorunuz veya endi?eniz varsa, lütfen bizimle ileti?ime ge?in.

波多野结高清无码中文观看_波多野结超清无码中文_波多野va高清中文无码