Memrise Gizlilik Politikas?

Ge?erlilik tarihi: 25 May?s 2018

 

"Memrise ve Decks by Memrise, Memrise Limited (“Memrise”) taraf?ndan sunulan ?evrimi?i ??renme hizmetleridir. Hizmetlerimiz (“Hizmetler”), ba?lang?? seviyesinden geli?mi? seviyeye kadar ?ok ?e?itli dil i?eri?i ve kurslar?n? i?erir. Bu i?erik, mobil, dizüstü ve/veya tablet cihazlardan, ve (ii) http://www.silo-1.com and https://decks.memrise.com (“Websitesi”) web sitemizden indirilebilen ?e?itli i?letim sistemlerine y?nelik (i) uygulamalarda (“Uygulamalar”) mevcuttur.

Bu Gizlilik Politikas?, Hizmetler arac?l???yla hangi ki?isel verileri (a?a??da tan?mland??? üzere) toplad???m?z?, bu verileri nas?l kulland???m?z? ve payla?t???m?z? ve veri uygulamalar?m?zla ilgili tercihlerinizi a??klamaktad?r.

Bu Gizlilik Politikas?, http://www.silo-1.com/terms adresinde bulunan Kullan?m ?artlar?m?z?n bir b?lümünü olu?turur.

Hizmetleri kullan?rken ki?isel verilerinizi bize sa?layarak, bu Gizlilik Politikas?nda a??klanan ki?isel verilerinizin i?lenmesini kabul etmi? olursunuz. Bu Gizlilik Politikas?n? kabul etmiyorsan?z, lütfen Hizmetlerimize eri?im sa?lamay?n ve onlar? kullanmay?n."

 

1. Toplad???m?z Ki?isel Veriler


 

"Web Sitemiz veya Uygulamalar?m?z? kulland???n?zda, tek ba??na veya di?er bilgilerle kombinasyon halinde olmak üzere (Ki?isel Veriler) sizi tan?mlamak i?in kullanmak amac?yla bilgiler toplayabiliriz.

Bize Sa?lad???n?z Ki?isel veriler Hizmetlere kaydoldu?unuzda veya bunlar? kulland???n?zda, ad?n?z, e-posta adresiniz, kullan?c? ad?n?z ve profil resminiz dahil olmak üzere, belirli Ki?isel Verileri g?nüllü olarak bize verirsiniz. Sosyal medya hesab?n?z üzerinden (Facebook ve Google ile Oturum A?ma dahil) bir hesaba kaydolman?z halinde, hangi arkada?lar?n?z?n Hizmetleri kulland???n? g?rebilirsiniz. Bu hesaplardan edindi?imiz bilgilerin, ayarlar?n?za ve sosyal medya platformlar?n?n gizlilik politikalar?na ba?l? olmas? nedeniyle, bu platformlar?n gizlilik uygulamalar?n? kavramak amac?yla lütfen bu politikalar? kontrol edin.

Memrise aboneli?i sat?n alman?z halinde, ?deme hizmeti sa?lay?c?lar?m?zdan bir veya daha fazlas?na, ?deme bilgilerini (?deme kart? numaras?, karta ait güvenlik kodu, son kullanma tarihi dahil) vermeniz istenebilir (lütfen a?a??daki ""Payla??m ve Bildirim"" b?lümüne g?z at?n?z).

Hizmetleri kulland???n?zda, Hizmetler ile ba?lant?l? olarak kullan?m amac?yla toplayaca??m?z ve kaydedece?imiz test cevaplar?, ??renme puanlar? ve bir kurs i?indeki ilerleme gibi ??renme verilerini olu?turabilirsiniz.

Ayr?ca formlar?m?zdaki “serbest metin” kutular?n? doldurdu?unuzda bize vermeyi se?ti?iniz bilgileri de toplar?z (?rne?in, destek talebi veya anket sunumu).Buna ek olarak, bilgi ve materyaller yay?nlayabilece?iniz forumlar?m?zda, bloglar?m?zda ve di?er Hizmet alanlar?m?zda sizin taraf?n?zdan a??klanan Ki?isel Verileri toplayabiliriz.

Ayr?ca, saat diliminiz veya diliniz gibi Ki?isel Olmayan Verileri de toplayabiliriz.

Otomatik olarak Toplanan Veri: Hizmetleri kulland???n?zda, a?a??daki bilgiler olu?turulur ve sistemlerimize otomatik olarak giri? yap?l?r:


Veri günlü?ü: Web sitesini her ziyaret etti?inizde taray?c?n?z?n otomatik olarak g?nderdi?i veya uygulamalar?n, bunlar? kulland???n?zda otomatik olarak g?nderdi?i bilgiler (“günlük verileri”).Günlük verileri, ?nternet Protokolü (“IP”) adresinizi (Web sitesini ziyaret etti?inizde hangi ülkeden ba?land???n?z? anlar?z), taray?c? türünüzü ve ayarlar?n?z?, isteminizin tarihi ve saatini ve Hizmetler ile nas?l etkile?imde bulundu?unuz ile ilgili bilgileri i?erir.


?erezler: Cihaz?n?zda saklanan ?erezler ve di?er teknolojilerden gelen bilgi. ?erezler ve di?er teknolojiler hakk?nda daha fazla bilgi edinmek i?in ?erez Politikam?za g?z at?n?z.


Cihaz bilgileri: Kulland???n?z ayg?t?n türü, i?letim sistemi, ayarlar?, benzersiz ayg?t tan?mlay?c?lar?, a? bilgileri ve di?er cihaza ?zgü bilgileri i?erir. Toplanan bilgiler, kulland???n?z cihaz?n türü ve ayarlar?na ba?l? olabilir.


Kullan?m Bilgileri: G?rüntüledi?iniz veya etkile?imde bulundu?unuz i?erik türlerinde oldu?u üzere, hizmetlerimizi nas?l kulland???n?z, kulland???n?z ?zellikler, ald???n?z eylemler, etkile?imde bulundu?unuz di?er kullan?c?lar ve etkinliklerinizin zaman?, s?kl??? ve süresi ile ilgili bilgi toplar?z."

 

2. Veriyi Nas?l Kullan?r?z?


 

"Toplad???m?z verileri, yukar?da anlat?ld??? üzere kullan?r?z:

Kullan?c?lara kimlik do?rulamas? yapmak, Hizmetleri sa?lamak, i?lemleri yürütmek ve isteklerinize yan?t vermek. AB ülkelerinde bulunan kullan?c?lar i?in, bu kullan?m, s?zle?menin sizinle birlikte yap?lmas? ad?na gereklidir.

A?a??dakileri i?eren belirli me?ru ticari menfaatler i?in gerekli oldu?u üzere:

??renme deneyimi ve zorluk derecesini kullan?c?lar?m?z?n seviyesine ve ihtiya?lar?na g?re ?zelle?tirmek.

Ziyaret?ilerin Web sitemizle nas?l etkile?imde bulundu?unu daha iyi anlamak ve Web Sitemizin size en etkili ?ekilde sunulmas?n? sa?lamak ve Web sitemizi, a??m?z? ve bilgi sistemimizi güvende tutma ?abas?n? g?stermek.

Pazarlama stratejimiz hakk?nda bilgi vermek ve ileti?imlerimiz ve kullan?c?lar?m?za sundu?umuz deneyimi geli?tirmemize ve ki?iselle?tirmemize yard?mc? olmak amac?yla analizler yapmak.


Ara?t?rma yürütmek veya ara?t?rmaya yard?mc? olmak ve bilimsel makale haz?rlamak. Anonimle?tirilmi? ve gizlenmi? bir bi?imde toplad???m?z bilgileri, Hizmetin ??renim ara?lar?n? iyile?tirmemize yard?mc? olan ara?t?rmac?larla payla?abiliriz. Ayr?ca bu tür bilgileri, dil ??renimi ile ilgili makaleleri yay?nlamak amac?yla kullanabiliriz.

Pazarlama. Yeni ürünlerimiz ve hizmetlerimiz, gelecek etkinlikler veya di?er promosyonlar veya haberlerimizle ilgili e-posta veya push bildirimi hakk?ndaki güncellemeler ve bilgileri size g?nderece?iz. Yasalarca gerekli oldu?u durumlarda, Ki?isel Verilerinizi bize sa?lad???n?z anda izin vermi? olman?z ko?uluyla, yaln?zca pazarlama bilgilerini g?nderebiliriz. Bu tür e-postalar? almak istemiyorsan?z, size g?nderdi?imiz her biri reklam ama?l? olan e-postalardaki talimatlar? izleyerek veya kullan?c? ayarlar?n?z? güncelleyerek bu tür yay?nlardan ??kabilirsiniz. Buna ek olarak, ileriye d?nük pazarlama mesajlar?m?z? almak istemiyorsan?z, lütfen privacy@memrise.com adresi üzerinden bizimle ileti?imle ge?in. Hizmetlerimizin sa?lanmas?yla ilgili olarak sizinle ileti?ime ge?meye ve taleplerinize yan?t vermeye devam edece?iz.

Verilerinizi silmemizi veya pazarlama listemizden kald?rmam?z? istemeniz ve bizim bunu yapmak üzere yetkili olmam?z halinde, sizi tespit etmek ve daha fazla istenmeyen i?lemleri ?nlemek ad?na temel verileri tutar?z.

Toplad???m?z bilgileri anonim hale getirebilir, gizleyebilir ve/veya bir araya getirebiliriz ve i?tirakler ve i? ortaklar?yla payla??m dahil olmak üzere, ticari, istatistiksel ve pazar ara?t?rmas? ama?lar? i?in anonimle?tirilmi?, gizlenmi? ve/veya bir araya getirilmi? bu tür verileri kullan?r?z.

Ge?erli Avrupa Birli?i (“AB”) yasalar? kapsam?ndaki haklar?n?z ile ilgili bilgi almak i?in, lütfen a?a??daki “AB Yasas? g?zetimindeki haklar” b?lümüne bak?n."

 

3. Payla??m ve Bildirim


 

Hizmetlerin di?er kullan?c?lar?, yükledi?iniz profil bilgilerini, kurslar, ??renme puanlar? ve takip etti?iniz kullan?c?lar dahil olmak üzere g?rebilir.

Ki?isel Verilerinizi ve di?er bilgilerinizi a?a??daki durumlar dahilinde belirli ü?üncü taraflarla payla?abiliriz:

Sat?c?lar ve Hizmet Sa?lay?c?lar Ticari faaliyet ihtiya?lar?n? kar??lamada bize yard?mc? olmak ve belirli hizmet ve i?levleri yerine getirmek i?in Ki?isel Verileriniz ü?üncü taraf bar?nd?rma, e-posta ileti?imi ve mü?teri destek hizmetleri, analiz, pazarlama, reklam sa?lay?c?lar?yla payla??labilir (her ikisi de Gizlilik Korumas?na kay?tl? olan ve ABD'de bulunan Amazon Web Hizmetleri ve Google dahil).Web sitesi üzerinden ?erezleri yerle?tirebilecek ü?üncü taraflar ile ilgili daha fazla bilgi edinmek i?in, lütfen a?a??daki “?erezler” b?lümüne bak?n. Talimatlar?m?z? takiben, bu taraflar, bizim i?in g?revlerini yerine getirmeleri esnas?nda Ki?isel Verilere eri?ebilir, bunlar? i?leyebilir veya saklayabilir.

?? Transferleri: Birle?me, devralma, finansman durum tespiti, yeniden yap?land?rma, iflas, tasfiye, varl?klar?m?z?n tamam?n?n veya bir k?sm?n?n sat??? veya bir hizmetin ba?ka bir sa?lay?c?ya ge?i?inde yer almam?z halinde, Ki?isel Verileriniz ve di?er bilgileriniz, bu i?lemin bir par?as? olarak bir halefine veya ba?l? ?irkete aktar?labilir.

Yasal yükümlülükler: Yasa, yürürlükteki y?netmelik veya iyi niyet ?er?evesinde yap?lmas? gerekliyse, bu tür bir eylem, (i) yasal bir zorunlulu?a uymak, (ii) Memrise'?n haklar?n? veya mallar?n? korumak ve savunmak, (iii) Web sitesi veya Uygulamalar?n veya kamuya ait kullan?c?lar?n ki?isel güvenli?ini korumak amac?yla acil durumlarda hareket etmek veya (iv) Memrise'? yasal yükümlülü?e kar?? korumak i?in gereklidir.

 

4. Veri Saklama


 

Ki?isel Verilerinizi, hangisi daha uzunsa, i?bu Gizlilik Politikas?nda belirtilen ama?lara y?nelik olarak makul bir süre boyunca sakl? tutarken, yasal bir i? gereksinimimiz oldu?unda veya yasalar?n gerektirdi?i ?ekilde (?rne?in vergi, yasal, muhasebe veya di?er ama?lar i?in) saklayaca??z.

 

5. Bilgilerinizi Güncelleyin


 

Ki?isel Verilerinizi de?i?tirmeniz, düzeltmeniz veya sistemimizden silmeniz gerekiyorsa, kullan?c? ayarlar? üzerinden kendiniz yapabilirsiniz.

 

6. Kaliforniya Gizlilik Bildirimleri


 

"Web sitemiz veya Uygulamalar?m?z? kullan?m?n?z? takiben, web sitelerimizde veya Uygulamalar?m?zda, zaman i?inde ve farkl? web sitelerinde gezinme etkinlikleri ile ilgili bilgi toplayan ?erezleri veya di?er teknolojileri kullanabiliriz. ü?üncü taraf servis sa?lay?c?lar? ve di?er ü?üncü taraflar?n da ayn?s?n? yapmas?na izin verebiliriz. Mevcut durumda, “Do Not Track” (DNT) sinyallerine yan?t vermeyiz ve bir DNT sinyalinin al?nmas?na bak?lmaks?z?n bu Gizlilik Politikas?nda a??klanan ?ekilde i?lem yapar?z.

Do?rudan pazarlama amac?yla sitemizde Ki?isel Verileri toplayan ü?üncü taraflar ile ilgili bilgi edinmek istemeniz halinde, lütfen bizimle ileti?ime ge?in."

 

7. AB Yasas? g?zetimindeki Haklar


 

"Kapsam. Bu b?lüm, AB yasas? kapsam?nda haklar?n?z ile ilgili bilgi sa?lar (bu ama?lar i?in, AB'ye referans ayr?ca ?zlanda, Lihten?tayn ve Norve?'in Avrupa Ekonomik B?lgesi ülkelerini de i?erir).

Veri Denetleyicisi. Memrise Limited, Ki?isel Verilerinize y?nelik veri denetleyicisidir. Kay?tl? ofisimizi ??renmek i?in lütfen Bizimle ?leti?ime Ge?in sayfas?na g?z at?n.

Me?ru Menfaat. Me?ru menfaatler”, i?imizi yürütme, sizin i?in en iyi Hizmetleri y?netme ve size sunma konular?ndaki menfaatlerimiz anlam?na gelir. Bu Gizlilik Politikas?, Ki?isel Bilgilerinizi me?ru menfaatlerimize y?nelik olarak i?ledi?imizde, bu menfaatlerin ne oldu?unu ve haklar?n?z? a??klar. Ki?isel Verilerinizi, sizin izniniz olmad?k?a veya bu faaliyetler ba?ka ?ekilde yasalarca gerekli g?rülmedik?e veya izin verilmedik?e, sizin üzerindeki etkinin menfaatlerimizin üzerine ??kt??? faaliyetlere y?nelik olarak kullanmayaca??z.


Haklar?n?z. AB yasalar?na tabi olmak üzere Ki?isel Verileriniz ile ilgili a?a??daki haklara sahipsiniz:

Eri?im hakk?: Ki?isel verilerinizi i?liyorsan?z, Ki?isel Veri dosyan?z?n bir kopyas?n? buradan indirebilirsiniz.


Düzeltme hakk?: Ki?isel Verileriniz yanl?? veya eksik olmas? halinde, bu durumu düzeltmemizi ya da tamamlamam?z? talep etme hakk?n?z vard?r. Bunu siz de kullan?c? ayarlar? üzerinden yapabilirsiniz. Ki?isel Verilerinizi ba?kalar?yla payla?mam?z halinde, onlara mümkün olan durumlarda düzeltme ile ilgili bilgi verece?iz. Bize sorman?z halinde, ve mümkün oldu?u hallerde ve yasal olarak, do?rudan onlarla ileti?im kurman?z amac?yla, Ki?isel Verilerinizi kimlerle payla?t???m?z? size s?yleriz.


Sildirme hakk?: Ki?isel Verilerinizi, art?k ihtiya? duymad???m?z durumlarda veya izninizi geri ?ekti?iniz (uygulanabildi?i hallerde) durumlarda oldu?u üzere silmemizi isteyebilirsiniz. Bunu siz de kullan?c? ayarlar? üzerinden yapabilirsiniz. Verilerinizi ba?kalar?yla payla?mam?z halinde, onlar? mümkün oldu?u durumlarda silme ihtiyac?na kar?? uyar?r?z. Bize sorman?z halinde, ve mümkün oldu?u hallerde ve yasal olarak, do?rudan onlarla ileti?im kurman?z amac?yla, Ki?isel Verilerinizi kimlerle payla?t???m?z? sizinle payla??r?z.


Yürütmeyi k?s?tlama hakk?: Verilerin veya nesnelerin do?rulu?una itiraz etti?iniz belirli durumlarda oldu?u üzere, Ki?isel Verilerinizin i?lenmesini k?s?tlamam?z? veya engellememizi isteyebilirsiniz. Yürütme konusunda herhangi bir k?s?tlaman?n kald?r?lmas?ndan ?nce size bilgi verece?iz. Ki?isel Verilerinizi ba?kalar?yla payla?mam?z halinde, onlara mümkün olan durumlarda k?s?tlama ile ilgili bilgi verece?iz. Bize sorman?z halinde, ve mümkün oldu?u hallerde ve yasal olarak, do?rudan onlarla ileti?im kurman?z amac?yla, Ki?isel Verilerinizi kimlerle payla?t???m?z? size s?yleriz.


Veri ta??nabilirli?i hakk?: Bize vermeyi kabul etti?iniz veya taraf?n?z ile yapt???m?z s?zle?meyle ilgili olarak bize sa?lad???n?z Ki?isel Verilerinizi bizden alma hakk?n?z bulunur. Ki?isel Verilerinizi size, yap?land?r?lm??, yayg?n olarak kullan?lan ve makine ile okunabilir bir bi?imde verece?iz. Bu bilgileri, ba?ka bir yerde yeniden kullanabilirsiniz.


?tiraz hakk?: Ki?isel Verilerinizin i?lenmesinin durdurulmas?n? taraf?m?zdan isteyebilirsiniz ve biz de bunu yapar?z: ??leme i?in zorunlu me?ru gerek?eler g?stermedi?imiz sürece--Ki?isel verilerinizi i?lemek amac?yla me?ru bir menfaate (yukar?daki “Veriyi Nas?l Kullan?r?z?” b?lümü alt?nda a??klan?r) dayanmam?z halinde; veya Ki?isel Verilerinizi, do?rudan pazarlamaya y?nelik olarak i?lememiz halinde.


Otomatik karar verme ve profil olu?turma ile ilgili haklar: Sizinle aram?zdaki bir s?zle?meyle ilgili olarak gerekli olmad?k?a veya bu kullan?m i?in a??k izninizi sa?lad???n?z sürece, profil olu?turma dahil olmak üzere, Ki?isel Verilerinizin yaln?zca otomatik olarak i?lenmesine dayanan kararlardan ari olma hakk?na sahipsiniz.


Onaydan vazge?me hakk?: Ki?isel Verilerinizi i?lemek i?in izninize dayanmam?z halinde, bu izinden istedi?iniz zaman vazge?me hakk?n?z vard?r, ancak bu, verileriniz ile ilgili halihaz?rda ger?ekle?tirilmi? olan i?lemleri etkilemez.


Veri koruma yetkilisine ?ikayette bulunma hakk?: Ki?isel Verilerinizi i?leme bi?imimiz de dahil olmak üzere gizlilik uygulamalar?m?zla ilgili bir endi?enizin olmas? halinde, bunu, bu endi?eleri dinlemek üzere yetkili olan veri koruma yetkilisine bildirebilirsiniz.

Haklar?n?z?n kullan?m? ile ilgili olarak bizimle ileti?ime ge?in.


De?i?iklikler. Bu Gizlilik Politikas?nda a??klanan veri i?leme faaliyetlerindeki de?i?iklikleri, Web Sitesi veya Uygulamalar üzerinden ?nemli bir bildirim yay?nlayarak veya yasalar?n gerektirdi?i üzere size bildirece?iz."

 

8. Halka A??k Olarak G?nderilen Bilgiler


 

Bu Gizlilik Politikas?, Hizmetlerin ortak alanlar?na g?nderdi?iniz herhangi bir bilgi i?in ge?erli olmayacakt?r. Bu, bunlar ile s?n?rl? olmamak üzere, Memrise blogu veya genel forumlardaki yorumlar? i?erir. Ortak alanlara g?nderilen yorumlar, bu taraflar?n gizlilik uygulamalar?na ve politikalar?na tabi ü?üncü ?ah?slar taraf?ndan g?rüntülenebilir, bu yorumlara eri?im sa?lanabilir ve kullan?labilir.

 

9. ?ocuklar


 

Memrise, 13 ya??n alt?ndaki ?ocuklardan bilerek ve isteyerek ki?isel bilgi talep etmez.13 ya??n alt?ndaki bir ?ocu?un Hizmetler arac?l???yla Memrise'a Ki?isel Veri sa?lad???na inanmak i?in bir nedeninizin olmas? halinde, lütfen bizimle ileti?ime ge?in ve bunun üzerine biz de, bu bilgileri veri tabanlar?m?zdan silmek i?in gayret g?sterelim.

 

10. Di?er Web Sitelerine Ba?lant?lar


 

Web sitesi ve Uygulamalar, sosyal medya web siteleri ve hizmetleri de dahil olmak üzere, taraf?m?zca yürütülmeyen veya kontrol edilmeyen (“ü?üncü Taraf Siteler”) di?er web sitelerine ait ba?lant?lar? i?erebilir. ü?üncü ?ah?s Siteleri ile payla?t???n?z bilgiler, bu Gizlilik Politikas? kapsam?nda de?il, s?z konusu ü?üncü ?ah?s Sitelerinin ?zel gizlilik politikalar? ve hizmet ?artlar?na tabi olacakt?r. Bu ba?lant?lar? sa?l?yor olmam?z, bu sitelerin taraf?m?zca desteklendi?i veya incelendi?i anlam?n? ta??maz. Gizlilik uygulamalar? ve politikalar? hakk?nda bilgi almak i?in lütfen do?rudan bu sitelere ula??n.

 

11. Güvenlik


 

Ki?isel Verileri kay?p, k?tüye kullan?m ve yetkisiz eri?im, if?a, de?i?tirme veya imhadan korumak amac?yla makul idari ve teknik ad?mlar? atar?z. Bununla birlikte, Internet üzerinden ger?ekle?en hi?bir aktar?m y?ntemi %100 güvenli de?ildir. Bu nedenle, verilerinizi korumak amac?yla yo?un gayret g?sterirken, ayn? zamanda bunlar?n mutlak güvenli?ini garanti edemeyiz.

 

12. ?erezler


 

Web Sitesi, gelecekte yap?lacak ziyaretler esnas?nda hizmetlere y?nelik kullan?m?n?z? kolayla?t?rmak, web sitemiz veya uygulamalar?m?zdaki trafi?i izlemek ve e?itici i?eri?i ki?iselle?tirmek amac?yla ?erezleri ve di?er teknolojileri kullan?r. Daha fazla bilgi i?in, lütfen ?erez Politikam?za g?z at?n?z.

 

13. Gizlilik Politikam?z üzerindeki De?i?iklikler


 

Bu Gizlilik Politikas?n? istedi?imiz zaman de?i?tirebiliriz ve bunu yapt???m?zda bu sayfaya güncellenmi? bir sürümünü g?ndeririz. Web Sitesi ve Uygulamalar? kullanmaya devam ederek veya güncellenen bir Gizlilik Politikas?n?n yay?nlanmas?ndan sonra bize bilgi sa?layarak, Revize Edilmi? Gizlilik Politikas?na ve i?inde a??klanan uygulamalara izin vermi? olursunuz.

 

14. Bizimle ?leti?ime Ge?in


 

Herhangi bir soru veya endi?enizin olmas? halinde, lütfen bizimle ileti?ime ge?in.

波多野结高清无码中文观看_波多野结超清无码中文_波多野va高清中文无码