Kullan?m Ko?ullar?

1. G?R??

Memrise'? se?ti?iniz i?in te?ekkür ederiz. ??bu Hizmet Kullan?m ?artlar? Anla?mas? ("anla?ma") hizmetleri sipari? eden kullan?c? ( "siz, sizi, size, kullan?c?") ve ?evrim i?i ??renme alan? sa?layan 07463911 numaral? 3-5 Fashion Street, Londra, E1 6PX adresine kay?tl? Memrise Limited ?irketi ( "Biz, bize, bizi, bizim") aras?ndad?r. Hizmetlerimiz (i) mobil, dizüstü bilgisayar ve/veya tablet cihazlarda bulunan uygulamalarda ("Uygulamalar") ve web sitelerimiz www.silo-1.com'da ve http://decks.memrise.com'da ("websitesi") veya bir ba?ka cihazdan eri?ilebilen, hali haz?rda var olan veya henüz olu?turulmam?? konular?n ??renilmesini kolayla?t?rmak i?in tasarlanan, ba?lang??tan ileri seviyeye kadar ?ok ?e?itli i?erik ve kurs sunmaktad?r. Toplu olarak "Hizmetler" olarak an?lacakt?r.

Mevcut veya eski kullan?c? olsun ya da olmas?n, hizmetlerimize eri?mek i?in Kullan?m Ko?ullar?n?n okunup onaylanmas? gerekir. Kullan?c?, i?bu anla?may? ve onun bir par?as?n? olu?turan Gizlilik ve ?erez Politikalar?n? ve bu ko?ullara ba?l? olmay? kabul eder. Ayr?ca i?bu anla?man?n tüm hükümlerini okuyup anlad???n? da beyan eder. Memrise ?artlarda de?i?iklik yapma hakk?na sahiptir. ?artlar?m?z? en son ne zaman güncelledi?imizi ??renmeniz i?in sayfan?n üst k?sm?nda bu düzenlemelerin yap?ld??? tarih ile birlikte yay?nlanacakt?r. Bu Gizlilik ve ?erez Politikalar? i?in de ge?erlidir. Herhangi bir de?i?iklikten sonra Hizmetlerimizi kullanmaya devam etmeniz, bu tür de?i?ikliklerin kabul edildi?ini g?sterir. Bu ?artlara uymay? kabul etmiyorsan?z, kullanmak, eri?mek veya kullan?ma devam etmek i?in kay?t olmay?n?z. Daha sonra ba?vurabilmek i?in bu ?artlar?n bir kopyas?n? yazd?rman?z? ?neririz. Madde 13 uyar?nca ?artlar? ihlal ederseniz hizmetlerimize eri?iminiz sonland?r?labilir.

Aksi a??k?a belirtilmedi?i sürece, yeni ara? ve kaynaklar?n serbest b?rak?lmas? da dahil olmak üzere, mevcut hizmetlere eklenen yeni ?zellikler, bu ?artlara tabi olacakt?r.

Hizmetlerin daima her türlü esasa ili?kin a??klamalara uymas? ?art?yla, teknik ayarlamalar yapmak veya iyile?tirmeler yapmak i?in Hizmetleri güncelleyebilir veya güncellemenizi talep edebiliriz.

Hizmetlerimizi kullanarak, (i) en az 13 ya??nda oldu?unuzu; ve (ii) ikamet etti?iniz il, eyalet, toprak veya ülkede hizmetleri kullan?m?n?z?n herhangi bir yasa veya y?netmeli?i ihlal etmeyece?ini teyit etmi? olursunuz.

Aboneli?i Apple iTunes veya Memrise iPhone uygulamas? arac?l???yla sat?n ald?ysan?z Ayl?k, ü? Ayl?k ve Y?ll?k aboneliklerinin yenilenmesi i?in a?a??daki ?artlar ge?erlidir:

 • Abonelik otomatik yenileme en az 24 saat kapal? olmad??? sürece otomatik olarak yenilenir.
 • Cari d?nem sona ermeden ?nce-hesab?n?z, cari d?nemin sonundan 24 saat ?nce yenilenmesi i?in bor?land?r?lacakt?r; yenileme maliyeti, ayl?k i?in $8,99 (USD) , ü? ayl?k i?in $18,99 (USD), y?ll?k i?in $59.99 (USD), y?ll?k % 20 indirimli i?in $45.99 (USD) , y?ll?k %50 indirimli i?in $29.99 (USD) ve B?lgesel ülke fiyatland?rmas?na e?de?er y?ll?k veya y?ll?k % 70 indirimle $17.99 (USD).

 

2. KAYIT OLMA

(i) Kullan?labilir bir sosyal medya hesab? üzerinden ba?lanarak (Facebook, Weibo ve Google Plus dahil fakat bunlarla s?n?rl? olmamakla birlikte); veya (ii) bir kullan?c? ad?, ge?erli bir e-posta adresi ve zaman zaman taraf?m?zdan gereken di?er bilgileri sa?layarak bir hesap ("Hesap") i?in kay?t olmal?s?n?z. Hesap ayr?nt?lar?n?n gizlili?ini sürdürmekten ve hesap alt?nda ger?ekle?en tüm etkinliklerden tamamen kullan?c? sorumludur. Hesab?n?z sadece sizin taraf?n?zdan kullan?lmal? ve ba?ka bir ki?iyle payla??lmamal? veya kimseye transfer edilmemelidir. Hesab?n?zdaki herhangi bir olas? veya ger?ek, yetkisiz veya hileli kullan?m? veya ba?ka herhangi bir güvenlik ihlalini derhal Contact Us sayfam?z? kullanarak bildirmelisiniz.

Bir hesap olu?turduktan sonra, ?evrimi?i bir profil ( "Profil") olu?turabilirsiniz. Kullan?c?, profilini olu?tururken, (i) do?ru, güncel ve eksiksiz bilgi sa?lamaktan ve (ii) Profilinde sundu?u bilgilerden ?ahsen sorumlu olacakt?r. Memrise, kullan?c?n?n profilinde sundu?u herhangi bir bilginin yanl??, as?ls?z veya ?artlara uygun olmad???ndan ?üpheleniyorsa, makul surette, kullan?c?n?n profilini silmek ve hesab?n? ask?ya almak veya feshetme hakk?n? sakl? tutar.

3. G?ZL?L?K POL?T?KASI

Gizlili?i ciddiye al?yoruz. Hesap olu?tururken temin edilen herhangi bir ki?isel bilgi http://www.silo-1.com/privacy/ adresinde bulunan ve bu ?artlara dahil olan Gizlilik ve ?erez Politikalar?m?za tabidir. Kullan?c?, hizmetlerimizi kullanarak bu bilginin toplanmas? ve istifade edilmesini (Gizlilik ve ?erez Politikalar?'nda belirtilen ?l?üde) kabul etmi? olur. Ayr?ca profilinde sundu?u tüm ki?isel bilgilerin kamuya a??k oldu?unu, tek ve yegane sorumlusunun kendisi oldu?unu anlay?p kabul etmi?tir. Memrise Ltd., kullan?c? veya ba?ka birisi taraf?ndan Profilinde payla??lan herhangi bir ki?isel bilginin kullan?m? i?in hi?bir sorumluluk kabul etmez.

4. ?OCUKLAR ???N G?ZL?L?K ?LKES?

?ocuklar?n ?evrimi?i Gizlili?ini Koruma Yasas? 1998'in (COPPA), bizi ilgilendirdi?i ?l?üde, bu web sitesi ?ocuklara y?nelik de?ildir ve 13 ya??n alt?ndaki ?ocuklardan ki?isel bilgi toplamaz. Contact Us sayfas? üzerinden her zaman kendinizle veya ?ocu?unuzla ilgili verilere eri?im ve / veya düzeltme isteyebilirsiniz.

5. ??ER???M?Z

Kullan?c? ??eri?i (a?a??da tan?mlanm??t?r) hari? hizmetler yoluyla mevcut tüm i?erik (marka taklit?ili?i i?in dava a?ma hakk?, tasar?m haklar?, raporlar, veri, veri tabanlar?, ara?lar, kod, foto?raflar, resimler, video, arayüzler, web sayfalar?, tasar?mlar, metin, grafikler, g?rseller, bilgi, yaz?l?m ("Yaz?l?m"), ses ve di?er medya dosyalar?, se?imi ve düzenlenmesi, malzemeler ve di?er tüm fikri mülkiyet haklar? dahil) Memrise’a aittir ya da ü?üncü taraf ("??eri?imiz") ile Memrise’a lisans verilmi?tir. Kullan?c?, Madde 6’n?n da belirtti?i gibi hizmetlerle ba?lant?l? olarak Memrise i?eri?ini kullanmak i?in s?n?rl? yetki verdi?imiz yerler hari?, i?eri?imizi kullanmas?na a??k?a izninin olmad???n? tan?m?? ve kabul etmi?tir. ?smimiz ve 'Memrise' logosu tescilli / hizmet markam?zd?r. Web sitemizdeki veya uygulamadaki di?er kurulu?lardan tescilli markalar, hizmet markalar? ve/ya logolar oldu?u ?l?üde, bunlar ilgili kurumlar?n tescilli markalar?, hizmet markalar?, ve logolar?d?r. Kullan?c?'ya ticari markalar?m?z, hizmet markalar?m?z ve logolar?m?z veya bu di?er kurulu?lar?n tescilli markalar?, hizmet markalar? veya logolar? hususunda genel bir hak ya da ticari bir lisans sunulmamaktad?r.

6. KULLANICI L?SANSI

Memrise Ltd., bu ?artlar gereklili?ince, hizmetlerin kullan?m? ?zel amac? i?in kullan?c?n?n ki?isel, ticari olmayan kullan?m? amac?yla s?n?rl?, ki?isel, aktar?lamaz, alt lisanslanamaz, dünya ?ap?nda ve ?zel olmayan bir lisans verir ("Lisans"). ??eri?imizi kullanma lisans?n?z yaz?l?m?n nesne kodunu kullanma ile s?n?rland?r?lm??t?r ve ilgili yasa ile izin verildi?i durumlar hari?, yaz?l?mda kopyalama, de?i?tirme, türemi? ?al??ma, tersine mühendislik, tersine tasar?m yapamayaca??n?z veya herhangi bir kaynak kodunu satma, herhangi bir ?ekilde kiralama, ikraz etme, devretme, alt lisanslama, teminat hakk? verme, ya da hi?bir ?ekilde hak transferi yapamayaca??n?z bir izin vermektedir. Kullan?c?, hizmete eri?iminde kullan?m i?in taraf?m?zdan sa?lanan arayüzler haricinde ba?ka herhangi bir y?ntemle uygulamalar veya web sitemize eri?meyece?ini kabul etmi?tir.

7. ü?üNCü TARAF ??ER?K VE ü?üNCü TARAF WEB S?TELER?NE L?NKLER

Hizmetler Facebook ve Google Plus dahil ü?üncü tarafa ait i?erik veya ba?ka web sitelerine linkler i?erebilir (ü?üncü Taraf Web Siteleri). Memrise, herhangi bir ü?üncü taraf web sitesini desteklemez, kefil olmaz ya da sorumluluk kabul etmez. Buna ek olarak, ü?üncü taraf web siteleri kontrolümüz alt?nda de?ildir ve Memrise Ltd. ü?üncü taraf web sitelerinin i?eri?indeki veya bunlara yap?lan herhangi bir de?i?iklik ve güncelleme dahil fakat bunlarla s?n?rl? olmamak kayd?yla, ü?üncü taraf web sitelerinin i?erik ve gizlilik uygulamalar?ndan sorumlu de?ildir. ü?üncü taraf web sitelerini ve ü?üncü taraf i?eri?ini sadece kolayl?k olmas? i?in sunabiliriz, ve ü?üncü taraf i?erik ve ü?üncü taraf web sitelerinin dahil edilmesi herhangi bir ü?üncü taraf?n desteklenmesi anlam?na gelmemektedir. Ayr?ca, Memrise, ü?üncü taraf web siteleri yoluyla veya bu sitelerdeki herhangi bir i?erik, ürün veya hizmetin kullan?m? ya da esas al?nmas?ndan kaynaklanan veya kaynakland??? iddia edilen herhangi bir hasar veya kay?p ile do?rudan ya da dolayl? olarak sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez. Hizmetlerimizi kullan?rken bulabilece?iniz veya eri?ebilece?iniz ü?üncü parti web sitelerindeki i?erik i?in Memrise Ltd. sorumluluk kabul etmez. ü?üncü parti web sitelerinde mevcut i?erik her ülkenin fikri mülkiyet kanunlar? ve telif haklar?yla korunuyor olabilir.

8. B?LG? G?NDER?M? VE KULLANICI ??ER???

Yarat?c? ??renim sürecine ve ne?e, c?mertlik ve kibarl?k ruhu i?inde yap?lan payla??mlara web sitemizin herkese a??k alanlar?nda ve profilinizde g?nderim yaparak kat?lman?z? destekliyoruz. Herkese a??k olarak veya ?zel olarak hizmetler arac?l???yla g?nderdi?iniz ("G?nderi, g?nderim"), yükledi?iniz veya iletti?iniz her tür bilgi, veri, metin, yaz?l?m, müzik, ses, foto?raf, grafik, video, mesaj, etiket veya di?er materyaller kullan?c? i?eri?inizdir ("Kullan?c? ??eri?i"). Kullan?c? g?nderdi?i her kullan?c? i?eri?i'nin kendisinin oldu?unu ya da ilgili ü?üncü taraftan gerekli izni oldu?unu temin eder. Kullan?c?, g?nderdi?i tüm kullan?c? i?eri?inin tek sorumlusudur ve Memrise Ltd., herhangi bir kullan?c?n?n hizmetler arac?l???yla g?nderdi?i kullan?c? i?eri?i sonucu ortaya ??kan zarar veya kay?p i?in sorumluluk kabul etmez.

Hizmetlerin kullan?m? s?ras?nda kullan?c? i?eri?i g?ndererek, kullan?c?, Memrise'a k?smen veya tamamen kullanmak, kopyalamak, ?evirmek, yeniden bi?imlendirmek, türev ?al??malar haz?rlamak, ba?ka ?al??malara dahil etmek, al?nt? yapmak, da??tmak, kamuya sergilemek amac?yla taraf?m?zdan sunulan hizmetlerin sa?lanmas?, teslimi ve tan?t?m? i?in geri al?namaz, kal?c?, ?zel olmayan, telifsiz, devredilebilir, dünya ?ap?nda lisans (alt lisansla birlikte) bir hak verir (“Kullan?c? ??eri?i Lisans?").

Memrise Hizmetleri arac?l???yla g?nderilen kullan?c? i?eri?ini aktif bir ?ekilde izler ve a?a??da belirtilmi? olan sebeplerle (sak?ncal? i?erik) bize bildirilen herhangi bir kullan?c? i?eri?ini gerek?eli bir ?ekilde kald?rma hakk?n? sakl? tutar:

 • Rahats?z edici, uygunsuz, sak?ncal?, zararl?, nefret dolu, tehdit edici, yasa d???, karalay?c?, mütecaviz, küfürlü, k??k?rt?c?, taciz edici, kaba, müstehcen, hileli, gizlili?i, kamusall??? ya da insan haklar?n? veya ki?isel haklar? ihlal edici, ya da ?rksal, etik, cinsel, siyasi, insani a??dan kabul edilemez herhangi bir i?erik
 • Para toplama dahil fakat bununla s?n?rl? olmamakla birlikte, spam, ?nemsiz posta, saadet zinciri, Ponzi ?emas?, titan zinciri ya da herhangi bir finansal etkinli?e kat?lmaya te?vik edebilecek herhangi bir i?erik;
 • Herhangi bir ü?üncü taraf?n ?zel bilgisi dahil, fakat bununla s?n?rl? olmamak kayd?yla, ya?ayan veya ?lmü? bir ki?inin ileti?im bilgisi ya da di?er ki?isel bilgilerin payla??m?;
 • Kullan?c?n?n hi? bir ?ekilde yürürlükteki herhangi bir yasa ya da s?zle?me veya mutemet ili?kileri alt?nda g?nderim yapmaya hakk?n?n olmad??? istihdamlar?n?n veya i? ili?kilerinin ya da gizlilik anla?malar?n?n bir par?as? olan ??renilen veya if?a edilen gizli bilgi, ki?isel bilgi, ?zel bilginin payla??ld??? i?erik;
 • A??k müsaademizin olmad??? her türlü yaz?l?m kodu i?eren i?erik;
 • Her türlü ceza gerektiren su? faaliyetini, ter?r eylemini veya herhangi bir yasa d??? ya da su? faaliyetini olu?turan, te?vik eden ya da y?nergeler sa?layan i?erik;
 • Kendi takdir ve anlay???m?za g?re, bir di?er ki?inin hizmetlerimizi kullanmas?n? ve bunlardan faydalanmas?n? engelleyen ya da k?s?tlayan ya da bunu engelleyen i?erik;
 • Kendi takdir ve anlay???m?za g?re, bizi ya da herhangi bir kullan?c?m?z? herhangi bir tür zarara u?ratacak ya da yükümlülük alt?na sokacak i?erik;
 • Di?er kullan?c?lar?n etkin bir ?ekilde hat?rlama kapasitesini bozabilecek i?erik;

Kullan?c? i?eri?ini aktif bir ?ekilde izlememize ve bazen ?n izlemeden ge?irmemize ra?men, uygunsuz i?erik her zaman hemen dikkatimizi ?ekmeyebilir. Kullan?c?, hizmetlerimizi kullanarak baz? uygunsuz i?eri?e maruz kalabilece?ini kabul eder. Memrise, hizmetler arac?l???yla eri?ilebilen ve g?nderimi yap?lm?? hi?bir uygunsuz i?erik i?in sorumluluk kabul etmez.

9. KULLANICI DAVRANI?LARI

Kullan?c? g?nderdi?i i?erik i?in tamamen sorumludur. Memrise, di?er kullan?c?lar taraf?ndan yay?nlanan herhangi bir kullan?c? i?eri?inin do?rulu?u veya güvenilirli?ini veya kalitesini garanti etmez. Kullan?c?, yay?nlad??? i?eri?in ve hizmetleri kullan?m?n?n:

  • Herhangi bir ü?üncü taraf?n fikri mülkiyet haklar?n? ihlal etmeyece?ini, ?i?nemeyece?ini veya bu haklara kar?? gelmeyece?ini;
  • Herhangi bir ?ekilde kü?üklere zarar vermeyece?ini;
  • Ba?ka bir ki?iyi korkutma, tehdit etme, gizlice izleme, sap?kl?k veya ba?ka türlü bir tacizde bulunmayaca??n?;
  • Kas?tl? veya kas?ts?z herhangi bir ?ekilde, b?lgesel, ulusal ve uluslararas? hukuka ayk?r? veya herhangi bir ?ekilde ba?da?mayan i?erik sunmayaca??n?;
  • Kayna??n? gizlemek i?in Hizmet arac?l???yla aktar?lan herhangi bir i?eri?i tahrif veya manipüle etmeyece?ini;
  • Uygulaman?n, web sitesinin ya da hizmetlerin ?al??mas?n? zorlamayaca??n?, bozmayaca??n? ya da buna zarar vermeyece?ini;
  • Ba?ka bir web sitesine bir y?nlendirme hizmeti olarak kullanmayaca??n?;
  • ?stenmeyen e-postalar veya iletiler dahil fakat bunlarla s?n?rl? olmamakla birlikte, bu tür ama?larla di?er kullan?c?lardan e-posta adresleri ya da ba?ka ki?isel bilgiler toplamayaca??n?;
  • ?ok say?da Hesap ile kay?t olmayaca??n?;
  • Kendi d???nda birisini bir hesap a?mak i?in kullanmayaca??n?; ya da
  • Sahte olarak ki?isel bilgi temin etti?i ya da kendini yanl?? ifade etti?i bir hesap i?in kaydolmayaca??n? kabul eder.

Hizmetlerimiz virüs, trojen, solucan, yaz?l?m bombas? ya da k?tü ama?l? ve teknolojik olarak zararl? materyalleri bilerek sunarak kullan?lmamal?d?r. Kullan?c?, hizmetlerimize, hizmetlerimizin sakland??? sunuculara, ya da hizmetlerimizle ba?lant?l? hi?bir sunucu, bilgisayar ya da veri taban?na yetkisiz giri? yapmaya te?ebbüs etmemelidir. Kullan?c?, hizmeti engelleme sald?r?s? yoluyla ya da da??t?ml? hizmeti engelleme sald?r?s? ile sitemize sald?rmamal?d?r. Bu hükmün ihlal edilmesi, Bilgisayar K?tüye Kullan?m Yasas? 1990 kapsam?nda bir su? i?lendi?i anlam?na gelmektedir. Memrise, b?yle bir ihlal durumunda ilgili emniyet yetkililerini bilgilendirecek ve kullan?c? kimli?ini if?a ederek bu yetkililerle i? birli?i yapacakt?r. B?yle bir ihlal durumunda, kullan?c?n?n hizmetleri kullanma hakk? derhal sona erecektir.

Kullan?c?, Memrise'?n yasan?n gerektirdi?i durumlarda ya da iyi niyetle a?a??da belirtilen ko?ullarda Kullan?c? ??eri?ini muhafaza ya da if?a edebilece?ini kabul eder; (a) yasal sürece uyum sa?lama; (b) ?artlar? uygulama; (c) herhangi bir kullan?c? i?eri?inin ü?üncü taraflar?n haklar?n? ihlal etti?i iddialar?na yan?t verme; ya da (d) Memrise'?n, kullan?c?lar?n?n ve genel kamunun haklar?n?, mülkiyetini güvenli?ini koruma.

10. ABONEL?K üCRETLER?

Hizmetlerin temel sürümü tamamen ücretsiz olarak kullan?labilir. Bu, temel ??renme kurslar?n? ve i?eri?ini kapsamaktad?r. ??renmenizde ilerlemeye karar vermeniz durumunda, ihtiya?lar?n?z? en iyi ?ekilde kar??lamak i?in bir dizi abonelik se?eneklerimiz bulunuyor. Kullan?c?, ileri ??renim kurslar? ve i?eri?ine eri?mek i?in ayl?k (Ayl?k plan), 3 ayl?k (3 Ayl?k plan) ve y?ll?k (Y?lll?k plan) se?eneklerine abone olabilir. Abonelik ücretlerimiz http://www.silo-1.com/premium/ web adresinde g?rülebilir. ücretlerimiz farkl? abonelik planlar?na, hediye planlara ve promosyonlara tabidir, ve bu nedenle zaman zaman ücretlerimizi güncelleme hakk?m?z? sakl? tutuyoruz.

Ayl?k aboneli?i se?meniz durumunda aboneli?iniz otomatik olarak süresiz abonelik olarak yenilenir ve her ayl?k d?nemin sonunda, Ayl?k üyeli?inizin aktif edildi?i tarihten itibaren (ya da mümkün oldu?unca en erken tarih), yenilenir. ü? ayl?k aboneli?i se?meniz durumunda aboneli?iniz süresiz abonelik olarak otomatik yenilenecek ve her ü? ayl?k d?nemin (ya da mümkün oldu?unca en yak?n tarih) sonunda tekrarlayacakt?r. Y?ll?k plan se?erseniz, aboneli?iniz süresiz abonelik olarak her y?ll?k d?nemin sonunda, Y?ll?k aboneli?inizin ba?lad??? tarihte yenilenir (her biri "Yenileme"dir). Yenileme ile devam ederseniz, ücretleri ?demek i?in kulland???n?z ?deme y?ntemi ile mevcut aboneli?inizin sonunda tahsil edilir. Ya?am Boyu aboneli?i se?meniz durumunda hi?bir yenileme ile kar??la?mayaca??n?z tek seferlik bir ?deme olacakt?r. Ya?am Boyu abonelik 100 y?ll?k süre boyunca veya Memrise tüm hizmetlerini durdurana dek ge?erlidir.

Kullan?c?, Memrise'?n ücretleri de?i?tirmesi durumunda mevcut Plan aboneli?inin etkilenmeyece?ini kabul eder, bu nedenle, belli bir ücretle abonelik ba?lat?ld?ysa, hi?bir ücret de?i?ikli?i mevcut aboneli?i ve yenilemeyi etkilemeyecektir.

Profil sayfan?z?n ayarlar?ndaki "Hesab?m" sekmesinden Plan aboneli?inizi her zaman de?i?tirebilirsiniz. De?i?iklikler ?unlar? etkileyecektir:

 • Ayl?k Plandan 3 Ayl?k Plan veya Y?ll?k Plana ge?i? - 3 Ayl?k Plan ya da Y?ll?k abonelik, ?deme yap?ld?ktan hemen sonra etkinle?ecektir ve Ayl?k aboneli?inden kalan süre iptal edilir ve bu sürenin geri ?demesi yap?lmaz.
 • 3 Ayl?k Plandan Y?ll?k Plana Ge?i? - Y?ll?k aboneli?i, ?deme tahsil edildikten hemen sonra etkinle?ir ve 3 Ayl?k aboneli?inden kalan süre iptal edilir, ve bu sürenin geri ?demesi yap?lmaz.
 • Y?ll?k Plandan Ayl?k Plana ge?i? - Y?ll?k aboneli?i, mevcut Y?ll?k aboneli?inin sona erme süresine kadar etkin olmaya devam eder ve Ayl?k aboneli?iniz Y?ll?k aboneli?iniz sona erdi?inde etkinle?ir; ve
 • Ayl?k Plandan 3 Ayl?k Plana ge?i? - Y?ll?k aboneli?i, mevcut Y?ll?k aboneli?inin sona ermesine kadar devam eder ve 3 Ayl?k aboneli?in Y?ll?k aboneli?in sona erdi?inde etkinle?ir.

Aboneli?iniz ücretsiz deneme ile ba?layabilir. Herhangi bir abonelik i?in ücretsiz deneme süresi, kaydoldu?unuzda belirlenen süre boyunca sürer. ücretsiz denemeler belirtildi?i gibi di?er baz? tekliflerle birle?tirilemez. Aboneli?inize ücretsiz deneme ile ba?larsan?z, ilk fatura günü ücretsiz deneme süresinin doldu?u gündür. ?rne?in 7 gün ücretsiz deneme i?in faturaland?rma günü sekizinci gün olacakt?r. Bununla birlikte, ücretsiz deneme süresinin sona ermesinden ?nce aboneli?i iptal ederseniz ücret al?nmaz. üyelik ayarlar?n?z? kontrol ederek üyeli?inizi istedi?iniz zaman iptal edebilirsiniz.

11. ABONEL?K ?PTAL? VE PARA ?ADES?

Kullan?c? kendi profilindeki ayarlar sekmesinde "Hesab?m" se?ene?ini t?klad???nda Aboneli?inin sona erme tarihini g?rebilir ve aboneli?ini takip edebilir. Abonelikler, Profil sayfas?ndaki ayarlarda bulunan "Hesab?m" sekmesinden "?ptal Et" se?ene?ini t?klayarak her zaman iptal edilebilir.

Hizmetlerimize abone olunduktan itibaren 30 gün i?erisinde, memnun kal?nmamas? durumunda, 3 ayl?k veya Y?ll?k aboneliklerde para iadesi garantimiz bulunmaktad?r. Bu geri ?deme i?in 3 ayl?k ya da Y?ll?k aboneli?iniz ba?lad?ktan itibaren 30 gün i?erisinde kullan?c? Memrise ile irtibata ge?melidir. Bu otuz (30) günlük d?nem i?inde ileti?ime ge?ilmezse, geri ?deme almak mümkün de?ildir. Apple Ma?azas? dahil fakat bununla s?n?rl? olmamakla birlikte, ki?isel ?deme detaylar?n? isimsizle?tiren herhangi bir ü?üncü taraf arac?l??? veya ürünleri ile ?deme yap?lm?? ise, Memrise geri ?deme yapmayacakt?r. Bu durumda, ilgili ü?üncü tarafla do?rudan ileti?ime ge?meniz gerekecektir. Kullan?c? e?er Ayl?k abonesiyse, 30 günlük para iadesi kapsam?nda de?ildir.

Tüketici S?zle?meleri Y?netmeli?i 2013 yasas? kapsam?nda, kullan?c?n?n geri ?deme alabilmek i?in aboneli?i (Ayl?k Plan, 3 Ayl?k ve Y?ll?k Plan dahil) etkinle?tirdikten itibaren on d?rt (14) gün i?erisinde herhangi bir neden belirtmeden fikrini de?i?tirme ve aboneli?ini iptal etme hakk? da bulunmaktad?r. Bu on d?rt (14) gün i?erisinde aboneli?inizi iptal etmek istiyorsan?z, Contact Us sayfam?z arac?l???yla iptal edebilirsiniz.

Geri ?deme se?eneklerinin yenilemeler i?in ge?erli olmad???n? hat?rlat?r?z. Ayr?ca, yukar?da belirtilen ?deme se?enekleri d???nda para iadesi veya k?smi geri ?deme sunmuyoruz. Talep edilen her tür geri ?deme on d?rt (14) gün i?erisinde ücretleri ?demek i?in kulland???n?z hesaba yap?l?r.

12. HESABINIZI S?LME

Profilinizin ayarlar k?sm?ndaki "profili sil" se?ene?inden, hesab?n?z? silebilir ve hizmetleri kullan?m?n?z? her zaman sona erdirebilirsiniz. Hesab?n?z? bir kez sildikten sonra lisans?n?z sona erer ve Profilinize art?k eri?emezsiniz, profilinizde bulunan tüm bilginiz silinir. Kontrolümüz d???ndaki teknik sebeplerden dolay?, ki?isel bilginizin arama motorlar?ndan (Google vb.) tamamen silinmesi biraz zaman alabilir. Memrise, profilinizden bilgi veya i?erik silinmesi i?in herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Kullan?c?, Profil iptalinden sonra baz? Kullan?c? ??eri?inin kalabilece?ini ve kullan?c? i?eri?i lisans?n?n sona ermeyece?ini ve iptal edilmeyece?ini kabul eder. Hesap silindi?inde aktif bir abonelik mevcutsa, aboneli?inin kalan süresi i?in herhangi bir geri ?deme yap?lmaz.

13. HESAPLARINIZIN TARAFIMIZDAN FESH ED?LMES?

Memrise, ?artlara uyulmayarak ihlal edildi?ini dü?ünmek i?in ge?erli bir sebebi varsa Hizmetlere eri?iminizi durdurma ve Hesab?n?z? ge?ici olarak ask?ya alma veya kal?c? olarak silme ya da de?i?tirme hakk?n? sakl? tutar. Sonland?r?lmas?n?n ard?ndan, Kullan?c? lisans? otomatik olarak iptal edilir ve Memrise, Hesab? silme, Kullan?c? Profilindeki tüm bilgiyi ve tüm Kullan?c? ??eri?ini temizleme hakk?n? sakl? tutar. Kullan?c? Hizmetteki herhangi bir de?i?iklik ya da bunun sona erdirilmesine ili?kin Memrise'?n kendisine kar?? sorumlu olmayaca??n? kabul eder. Kontrolümüz d???ndaki teknik sebeplerden dolay?, ki?isel bilginizin arama motorlar?ndan (Google vb.) tamamen silinmesi biraz zaman alabilir. Profilinizden bilgi veya i?eri?in silinmesi i?in Memrise herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Kullan?c?, hesab?n?n kald?r?lmas?ndan sonra bir tak?m Kullan?c? ??eri?inin kalabilece?ini ve Kullan?c? ??eri?i Lisans?n?n iptal edilmeyece?ini ya da sonland?r?lmayaca??n? kabul eder. Hesap sonland?r?ld???nda etkin bir aboneli?i bulunuyorsa aboneli?inden kalan süre i?in geri ?deme yap?lmaz.

14. BEYAN VE TAAHHüTLER

Memrise ?al??anlar?, y?neticileri, üstlenicileri, tedarik?ileri, i?tirakleri, acenteleri ve lisans verenleri, Hizmetlerimizin, veya alakal? hi?bir i?eri?in her zaman eri?ilebilir, kesintisiz, virüssüz ve sorunsuz ?al??aca??n? garanti etmez, kullan?c? her zaman kendi anti-virüs yaz?l?m?n? kullanmal?d?r. Kullan?c?, tüm hizmetlerimize eri?mek i?in bilgi teknolojisini, bilgisayar ve cep telefonu programlar?n? ve platformunu yap?land?rmaktan sorumludur. Hizmetlerimizin bir k?sm?na veya tamam?na eri?imi; i?letimsel ya da operasyonel sebeplerle ask?ya alabilir, s?n?rlayabilir ya da geri ?ekebiliriz. Herhangi bir ask?ya alma veya kald?rma i?in makul sürede haber verilir fakat bu her zaman mümkün olmayabilir.

Kullan?c?, hizmetlerin "bu haliyle" sunuldu?unu ve hizmetleri riski kendisine ait olmak üzere kulland???n? kabul eder. Yürürlükteki yasalar?n izin verdi?i ?l?üde, Memrise, hizmetlerinin uygunlu?u ile ilgili, belli bir ama? i?in hizmetlerin z?mni uygunluk garantisi ile s?n?rl? olmamakla birlikte a??k ya da z?mni, herhangi bir garantiyi a??k?a reddeder. Memrise, dil ??reniminizde veya ba?ka bir konuyu ??reniminizde bir ilerleme i?in veya ??eri?imizin, Kullan?c? ??eri?inin do?rulu?u i?in ya da Hizmetlerimizin kullan?m? ile mümkün olan ba?ka bir tür i?eri?i i?in bir garanti vermez ve sorumluluk kabul etmez. Yo?un talep, sistem yükseltmeleri, ar?zalar ya da planl? veya plans?z bak?m, veya kontrolümüz d???ndaki ba?ka bir sebepten dolay? hizmetlere eri?im yava?, s?n?rl? veya olabilir ya da eri?im olmayabilir.

Hizmetlerimizle eri?ilen i?eri?imiz ve kullan?c? i?eri?i yaln?zca genel bilgi i?in sa?lan?r. Sitemizdeki bilgiyi güncellemek i?in gerekli ?al??malar? yapmam?za ra?men, web sitemizdeki i?eri?in do?ru, ger?ek ve güncel olup olmad???na dair ne a??k?a ne de ima yoluyla hi?bir garanti veya teminat? kabul etmez.

15. SORUMLULU?UN SINIRLANDIRILMASI

Kullan?c?, Memrise y?neticileri, ?al??anlar?, üstlenicileri, tedarik?ileri, i?tirakleri, acenteleri ve lisans verenlerinin; kar kayb?, yanl?? sonu?lar, i?eri?inizin veya herhangi bir verinin kayb? ya da zarar?, yanl?? veri, verinin ya da i?eri?inizin kurtar?lmas?n?n maliyeti, hizmetlerimize eri?ememe, yedek hizmetlerin maliyeti, ü?üncü taraflarca iddia edilen, bilgisayara, yaz?l?ma, modemlere, telefonlara ya da ba?ka bir mülke do?rudan, dolayl? ya da ?zel, bunu izleyen veya emsal hasarlar ve hi? bir tür hasar i?in, bu tür hasar ihtimallerine kar?? bilgilendirilmemi? olsak bile, sorumlu olmad???n? kabul eder ve onaylar. Memrise, ?zel kullan?m i?in yaln?zca alan sa?lar. Kullan?c?, Memrise sitesini herhangi bir ticari veya i? amac? ile kullanmayaca??n? ve Memrise'?n kar kayb?, i? kayb?, i?in sekteye u?ramas? ya da i? f?rsatlar?n?n kay?plar?ndan sorumlu olmad???n? kabul eder.

Yasad??? oldu?u durumlarda kullan?c?ya olan sorumlulu?umuz ortadan kalkmaz veya s?n?rlanmaz. Bu, ihmalkarl???m?z ya da ?al??anlar?m?z?n, acentalar?m?z?n ya da üstlenicilerimizin ihmalkarl???ndan kaynaklanan ?lüm ya da ki?isel yaralanmay? ve doland?r?c?l?k ya da yalan beyan? kapsar.

Memrise'?n herhangi bir ?demeli Hizmetle alakal? olarak kullan?c?ya kar?? maksimum toplam sorumlulu?u (gerek s?zle?meden, haks?z fiilden, gerek yasal yükümlülü?ün ihlalinden kaynaklans?n) ilgili kanunun izin verdi?i ?l?üde, kullan?c? taraf?ndan bize sorumlulu?un ba?latan ilk eylemin ?ncesindeki on iki (12) ay i?inde hizmetler i?in ?denen ücretlerin toplam miktar?n? a?maz ve kullan?c? taraf?ndan iddia edilen say?ya g?re artmayacak olan toplam sorumluluktur. Kullan?c? taraf?ndan bir ücret ?denmemi? ise, ve hizmetleri kullan?m?n?z ücretsiz hizmetler ile s?n?rl?ysa hi?bir tür tazminat hakk?na sahip olunamaz.

Ba?ka bir kullan?c? ile hizmetlerin kullan?m?ndan kaynakl? ya da herhangi bir ?ekilde ba?lant?l? bir anla?mazl?k varsa, b?yle bir anla?mazl?ktan do?acak olan hi?bir tür hasar ve zarardan, talepten, iddiadan Memrise sorumlu de?ildir.

16. TAZM?NAT

Memrise ?al??anlar?, y?neticileri, üstlenicileri, tedarik?ileri, i?tirakleri, arac?lar? ve lisans verenleri; kullan?c? i?eri?inden, hizmetlerimizin kullan?m?ndan, hizmetlerimize ba?lant?dan, ko?ullar?n ihlalinden ya da ba?ka bir ?ahs?n ya da kurulu?un haklar?n?n ihlalinden kaynaklanan herhangi bir kay?p, zarar, maliyet, masraf (makul hukuki ücretler dahil) ya da bir talep, hak, ya da i?lem ba?ka yükümlülüklerden muaft?r.

17. GENEL B?LG?

Bu ?artlar ve kullan?c? ile Memrise aras?ndaki ili?kide herhangi bir yarg? yasas? hükümlerinde ?eli?kiye mahal vermeden ?ngiltere ve Galler kurallar? ba?lay?c?d?r. Bu ko?ullar?n uygulanabilmesi i?in herhangi bir yarg? yetkisinden ihtiyati tedbir talep edebilme durumu haricinde, ?ngiliz ve Gal mahkemelerinin münhas?r yarg? yetkisine tabi olmay? kabul etmektesiniz.

Bu ?artlar alt?nda, e?er ü?üncü taraf lisans verenlerimiz fikri mülkiyet haklar?n?n ihlali konusunda size kar?? yasal i?leme giri?irse, biz ve siz haricindeki hi?bir ?ah?s eri?iminize ve / ya Hizmetlere eri?iminiz ile ilgili hi?bir hakka sahip olamaz.

??bu ?artlar aslen ?ngilizce (?ngiltere) yaz?lm??t?r. Bu ?artlar?n Türk?e'ye ?evrilmi? versiyonu ile, asl?n?n uzla?mad??? durumlarda, ?ngilizcesi ge?erli olacakt?r.

Memrise, ?artlar?n sa?lanmas? ya da uygulanmas?nda ba?ar?s?z olursa, bu haklardan veya hükümlerden vazge?me anlam?na gelmez. Yetkili bir mahkeme taraf?ndan ?artlar?n herhangi bir hükmünün ge?ersiz oldu?u g?rülürse, taraflar buna ra?men mahkemenin hükümde yans?t?ld??? ?ekilde taraflar?n niyetlerin yürürlü?e koymak i?in ?abalamas? ve ?artlar?n di?er hükümlerinin tam olarak yürürlülükte olaca?? konusunda anla??rlar.

Kullan?c?, bu ?artlar?n Memrise ile aras?ndaki tüm anlay??? temsil etti?ini ve bu ?artlar?n, s?zlü ya da yaz?l?, daha ?nceki anla?malar, s?zler, güvenceler, teminatlar, garantiler, beyanlar ve anlay??lar? hükümsüz k?ld???n? kabul eder.

Kullan?c? taraf?ndan taraf?m?za g?nderilecek tüm bildirim veya di?er ileti?im Bize Ula??n sayfam?zdan yap?lacakt?r ve mesaj?n g?nderildi?i günün sonraki i? günü 09.00'da al?nm?? say?lacakt?r.

18. SORULAR

Bu ?artlar hakk?nda herhangi bir sorunuz oldu?unda bize Contact Us sayfas?ndan "Questions about Terms" konusunu kullanarak ula??n?z. Ayr?ca, ?artlar?n bilinen ya da ?üpheli bir ihlali durumunda Contact Us sayfas?ndan "Violations of Terms" konusu üzerinden bildiriniz. E?er herhangi bir ü?üncü taraf?n ?üpheli telif hakk? konusunda bizi haberdar etmek istiyorsan?z, lütfen bize Contact Us sayfas?ndan "Copyright Notification" konusu alt?nda bir mesaj g?nderiniz.

波多野结高清无码中文观看_波多野结超清无码中文_波多野va高清中文无码