Cách nhanh nh?t ?? h?c m?t ngo?i ng?

Chìa khóa là gì ?? M?t cách ti?p c?n t? nhiên ?? h?c ng?n ng? trong ??i s?ng th?c. Nh?y vào và th? ngay th?i nào!

Homepage-Top-Header

T?i mu?n h?c...

Ti?ng Anh

Ti?ng Hàn Qu?c

Ti?ng Hoa ph? th?ng (gi?n th?)

Hiya!

H?c ti?ng Anh nh? th?c s? ???c nói ? Anh qu?c.

Quên sách giáo khoa ?i. H?y ch?n m?t trong các khóa h?c ti?ng Anh c?a chúng t?i ?? b?t ??u h?c cách g?i ?? ?n, ?i l?i, trò chuy?n than thi?n ho?c b?t ??u nói chuy?n kinh doanh gi?ng nh? m?t ng??i Anh th?c th?.

ES

??!

H?c nói chính ti?ng Hàn Qu?c ???c dùng trên ???ng ph? c?a Seoul.

Quên sách giáo khoa ?i. H?y ch?n m?t trong các khoá h?c ti?ng Hàn c?a chúng t?i ?? b?t ??u h?c cách g?i ?? u?ng t?i m?t quán bar ? Hàn Qu?c, hi?u l?i c?a các bài hát K-Pop, hay ?? b?t chuy?n t?i Hondae, h?t nh? nh?ng ng??i b?n ng? th?c s?.

KO

嗨!

H?c ti?ng Quan Tho?i nh? th?c s? ???c nói ? B?c Kinh.

Quên sách giáo khoa ?i. H?y ch?n m?t trong các khóa h?c ti?ng Trung gi?n th? c?a chúng t?i ?? b?t ??u h?c cách g?i ?? ?n, ?i l?i, trò chuy?n than thi?n ho?c b?t ??u nói chuy?n c?ng vi?c gi?ng nh? ng??i b?n x? Trung Qu?c.

CH

T?i sao b?n nên h?c v?i Memrise thay vì trong l?p h?c ho?c các ?ng d?ng khác?

B?i vì chúng t?i bi?t. B?n có th? ?? th? h?c ti?ng Anh tr??c ?ay. Có l? ?? th?t khó ?? b?n n?m v?ng cách phát am c?a t?t c? các nguyên am khác nhau ho?c các quy t?c chính t?. Ho?c vi?c c? g?ng n?m b?t các c?m ??ng t? và c?u trúc c?a cau khi?n b?n chán n?n. Có l? vì c? hai!

Nh?ng b?n bi?t có ?i?u r?t k? l? kh?ng? T?T C? chúng ta ??u ?? h?c m?t ng?n ng? m?t l?n! Ch?c ch?n, h?i m?t th?i gian nh?ng t?t c? nh?ng ?i?u t?t ??p trong cu?c s?ng ??u m?t th?i gian c?. ?ó là ly do t?i sao chúng t?i ?? t?o ra cách ti?p c?n g?m 3 b??c ?? h?c nh?m giúp b?n ti?p thu m?t ng?n ng? m?i nh? cách b?n ?? làm l?n ??u tiên: m?t cách t? nhiên.

USP-Intro
white-arrow-right
B??c 1.

H?c các t? và c?m t? ti?ng Anh trong cu?c s?ng th?c v?i s? tr? giúp t? c?ng c? h?c t?p siêu th?ng minh c?a chúng t?i.

C?ng c? này ?i?u ch?nh các bài h?c phù h?p v?i nhu c?u cá nhan c?a b?n, ?i?u này giúp b?n tránh ???c s? nhàm chán ?? b?n lu?n có ??ng l?c và h?c nhanh h?n. M?c tiêu ng?n ng? c?a b?n s? ???c chinh ph?c th?i.

USP-Step-01
white-arrow-left
B??c 2.

??m mình vào ng?n ng? ?ang h?c. Xay d?ng kh? n?ng c?a b?n ?? th?c s? hi?u m?t ng?n ng? m?i trong b?i c?nh th? gi?i th?c.

V?i hàng nghìn ?o?n video và am thanh ???c l?ng ti?ng t? nhiên, b?n s? xem, nghe và h?c h?i t? nh?ng ng??i dan ??a ph??ng th?c th? - kh?ng h? có am thanh ???c t?o ra b?i máy tính ? ?ay ?au nhé!

USP-Step-02
white-arrow-right
B??c 3.

Có ???c s? t? tin ?? nói. M?c tiêu cu?i cùng là ???c hi?u b?ng ng?n ng? m?i c?a b?n, ph?i kh?ng?

V?i chúng t?i, ?ó là vi?c nh?y vào và th? s?c mà kh?ng c?n lo l?ng v? ?? chính xác. Vì v?y, chúng t?i s? kh?ng cung c?p cho b?n các bài h?c ng? pháp ngay t? ??u. ?ó là ?i?u có th? ?? khi?n b?n s? h?i vào l?n h?c cu?i...

USP-Step-03
Non-Immerse-Screens

H?c vui và h?c nhanh

M?t c?ng c? h?c t?p th?ng minh

B?n có th? ?? th? h?c m?t ng?n ng? m?i tr??c ?ay và ?? b? cu?c. Vi?c ?ó kh?ng h? d? dàng, chúng t?i bi?t ch?! Nh?ng c?ng c? h?c t?p th?ng minh c?a chúng t?i thích ?ng v?i t?ng cá nhan ng??i h?c, t?o ra m?t l? trình h?c t?p có m?c ?? th? thách phù h?p, ?? b?n lu?n có ??ng l?c và ti?n b? nhanh h?n ??y.

H?c cùng ng??i b?n ng?

Chúng t?i mang b?i c?nh c?a th? gi?i bên ngoài vào các bài h?c c?a b?n b?ng các video clip c?a ng??i b?n ng? th?c th?. Nghe nhi?u phong cách nói khác nhau và gi?ng ?i?u th?c s? giúp b?n xay d?ng m?t cách t? nhiên kh? n?ng hi?u các s?c thái và v? ??p c?a m?t ng?n ng? khác.

Kh?ng có quy t?c ng? pháp

B?n ??c ?úng r?i ??y. Khi nói m?t ng?n ng?, ?i?u quan tr?ng h?n là ph?i có s? t? tin ?? nói và ???c hi?u, h?n là lo l?ng v? ?? chính xác. Các nghiên c?u cho th?y r?ng các ph??ng pháp tr??ng h?c truy?n th?ng ?? d?y ng? pháp có th? th?c s? làm ch?m s? ti?n b? c?a b?n, vì v?y chúng t?i ?? ??a nh?ng bài h?c ng? pháp v? phía sau.

Và còn nhi?u h?n n?a...

?? giúp c?ng c? h?c t?p c?a chúng t?i cá nhan hóa tr?i nghi?m h?c t?p c?a b?n h?n n?a và giúp b?n lu?n có ??ng l?c, b?n c?ng có th? ??t m?c tiêu hàng ngày và thi?t l?p l?i nh?c nh? h?c t?p, c?ng nh? tham gia b?ng x?p h?ng ?? c?nh tranh v?i nh?ng ng??i h?c khác.

Chúng t?i nh?n ???c r?t nhi?u yêu th??ng

???c hàng tri?u ng??i h?c trên kh?p th? gi?i tin dùng, ?ay là cách h? h?c ngo?i ng? th?t nhanh và vui v? v?i Memrise.

Testimonial-09

?ng d?ng hay và h?c ti?ng anh r?t t?t

Tiem Nguyen
Testimonial-08

?ng d?ng r?t ti?n ích, có th? h?c trên máy tính và c? ?i?n tho?i và ??a vào trung tam ti?ng anh t?i ?ang h?c

Viet Tien
Testimonial-12

C?m ?n MEMRISE r?t nhìu.

Chanj Chan
CH

Nó là m?t ?ng d?ng r?t phù h?p v?i m?t ??a h?c t? v?ng kém nh? mình.

Thanh Th? Ng?
Photo-06

App quá ??nh lu?n. Nh?t là cho nh?ng ng??i m?i h?c cách phát am sao cho chu?n thì nên xài app này ?ó.

Ahn Chuchin
Photo-05

?ay là app h?c t? v?ng hay nh?t mà t?i bi?t.

linhkhoa phan

Nh?ng h?c viên khác nói gì v? chúng t?i?

play-large

"?ng D?ng Hàng ??u Google Play Awards 2017"

Google Play

cnet-logo

"[?ng d?ng] t?t nh?t ?? h?c nói b?ng m?t ng?n ng? m?i."

CNET

Conde Nast Traveler

"Các c?ng c? h?c t?p c?a Memrise s? giúp b?n h?c ?úng gi?ng ?i?u, cách phát am và nh?p ?i?u nói."

Condé Nast, Khách du l?ch

??ng b? l? nhé!

Immerse-Screens

H?c nhi?u h?n m?i ngày

B?t k? m?t chút th?i gian r?nh r?i nào c?ng là c? h?i ?? ti?n b?. T?i ?ng d?ng ?? h?c m?i lúc m?i n?i. Nh?ng cu?c ch?y n??c rút s? giúp b?n nhanh chóng ??t ???c m?c tiêu ng?n ng? c?a mình.

波多野结高清无码中文观看_波多野结超清无码中文_波多野va高清中文无码