T? nh?ng ph??t th? cho ??n fan cu?ng Kpop, Memrise ?ang giúp ?? r?t nhi?u ng??i tr?i nghi?m thú vui h?c ngo?i ng? kh?p n?i trên th? gi?i.

Memrise là m?t ?ng d?ng h?c ngo?i ng? ng??c h?n v?i vi?c h?c theo sách giáo khoa: vui và hi?u qu?. ???c thành l?p n?m 2010, Memrise ?? nhanh chóng phát tri?n và ngày nay có ??n h?n 50 tri?u ng??i trên 189 qu?c gia h?c ngo?i ng? v?i chúng t?i ?? phát tri?n b?n than, k?t n?i v?i ng??i khác và v?i th? gi?i xung quanh h?.

Memrise ???c xay d?ng d?a trên ba nguyên t?c:

N?i dung h?c là ng?n ng? ??i th?c và ?a d?ng

Các khoá h?c c?a Memrise có m?t th? mà sách giáo khoa kh?ng có: ng?n ng? ??i th?c. ??i ng? các nhà ng?n ng? h?c c?a chúng t?i kh?ng nh?ng là các chuyên gia mà h? còn r?t ?am mê vi?c d?y cho b?n th? ng?n ng? mà h? nói h?ng ngày. ?? làm ?a d?ng hoá tr?i nghi?m c?a b?n, các khoá h?c c?a chúng t?i có ??n hàng nghìn video clip ng??i b?n ng? s? d?ng ng?n ng? c?a h? trên chính quê h??ng h?, ?? b?n có th? h?c ???c ng? ?i?u và gi?ng v?n c?a ng??i b?n ??a, c?ng nh? hoà mình vào v?n hoá c?a h?.

Rectangle 2

S? k?t h?p hoàn h?o gi?a c?ng ngh? và khoa h?c

Memrise ???c xay d?ng v?i c?ng ngh? tr?n l?n v?i khoa h?c ?? làm s?ng d?y t? duy c?a b?n. ??c ?i ??c l?i nh?ng danh sách t? và c?m t? dài v? t?n là c?c k? nhàm chán, và n?o c?a b?n bi?t th?a ?i?u ?ó. Chúng t?i hi?u r?ng ?? cho b?n s? d?ng nh?ng gì b?n ?ang h?c b?ng nhi?u cách khác nhau t?i nh?ng th?i ?i?m c? th? là thú v? và hi?u qu? h?n nhi?u, và b? n?o c?a b?n thích ?i?u ?ó!

Culture

N?u kh?ng vui thì b?n s? kh?ng h?c

Ai ?? t?ng chán h?c ? tr??ng? Chúng ta ??u th?! Th?t là k? l?, b?i vì cách h?c t?t nh?t là khi b?n c?m th?y vui ??n n?i b?n hoàn toàn t?p trung vào vi?c h?c. ?ay là bài ki?m tra mà t?t c? các n?i dung h?c c?a chúng t?i ??u ph?i v??t qua ?? có th? có m?t trong ?ng d?ng cho hàng tri?u h?c viên tr?i nghi?m. N?u kh?ng làm ???c cho chúng vui và thú v? thì thà chúng t?i kh?ng làm còn h?n.

Rectangle 2-1
波多野结高清无码中文观看_波多野结超清无码中文_波多野va高清中文无码