H?c t?i ?a 3 ng?n ng? tr?c tuy?n v?i Memrise

B?n ?ang chu?n b? cho m?t chuy?n du l?ch, di chuy?n ??n m?t ??t n??c m?i ho?c tìm ki?m ?? th?ng ti?n s? nghi?p c?a mình? Dù cu?c phiêu l?u ti?p theo c?a b?n là gì, m?t trong nh?ng khóa h?c c?a chúng t?i s? d?y b?n t?t c? ng?n ng? ??i th?c mà b?n c?n ?? g?p g? th? gi?i.

T?i mu?n h?c...

Ti?ng Anh

Ti?ng Hàn

Ti?ng Hoa ph? th?ng

Hiya!

H?c ti?ng Anh nh? th?c s? ???c nói ? Anh qu?c.


Quên sách giáo khoa ?i. H?y ch?n m?t trong các khóa h?c ti?ng Anh c?a chúng t?i ?? b?t ??u h?c cách g?i ?? ?n, ?i l?i, trò chuy?n than thi?n ho?c b?t ??u nói chuy?n kinh doanh gi?ng nh? m?t ng??i Anh th?c th?.

ES

??!

H?c nói chính ti?ng Hàn Qu?c ???c dùng trên ???ng ph? c?a Seoul.


Quên sách giáo khoa ?i. H?y ch?n m?t trong các khoá h?c ti?ng Hàn c?a chúng t?i ?? b?t ??u h?c cách g?i ?? u?ng t?i m?t quán bar ? Hàn Qu?c, hi?u l?i c?a các bài hát K-Pop, hay ?? b?t chuy?n t?i Hondae, h?t nh? nh?ng ng??i b?n ng? th?c s?.

KO

嗨!

H?c ti?ng Quan Tho?i nh? th?c s? ???c nói ? B?c Kinh.


Quên sách giáo khoa ?i. H?y ch?n m?t trong các khóa h?c ti?ng Trung gi?n th? c?a chúng t?i ?? b?t ??u h?c cách g?i ?? ?n, ?i l?i, trò chuy?n than thi?n ho?c b?t ??u nói chuy?n c?ng vi?c gi?ng nh? ng??i b?n x? Trung Qu?c.

CH

??ng b? l? nhé!

Tham gia cùng h?n 50 tri?u ng??i yêu thích ng?n ng? ?ang h?c th?t nhanh và th?t vui cùng Memrise.

Immerse-Screens

Ti?p t?c h?c m?i lúc, m?i n?i.

B?t k? m?t chút th?i gian r?nh r?i nào c?ng là c? h?i ?? ti?n b?. T?i ?ng d?ng ?? h?c m?i lúc m?i n?i. Các cu?c ch?y n??c rút s? giúp b?n nhanh chóng ??t ???c m?c tiêu ng?n ng? c?a mình.

波多野结高清无码中文观看_波多野结超清无码中文_波多野va高清中文无码