Chính sách B?o m?t

áp d?ng t? ngày: 25 tháng 5, 2018

 

Memrise là m?t d?ch v? h?c tr?c tuy?n ???c cung c?p b?i C?ng ty TNHH Memrise (“Memrise”). Các d?ch v? c?a chúng t?i (“D?ch v?”) bao g?m r?t nhi?u n?i dung và các khóa h?c ng?n ng? t? c?p ?? b?t ??u ??n nang cao. N?i dung này có (i) trên các ?ng d?ng (“?ng d?ng”) cho các h? ?i?u hành khác nhau có s?n ?? t?i v? trên thi?t b? di ??ng, máy tính xách tay và/ho?c máy tính b?ng và (ii) t?i trang web c?a chúng t?i http://www.silo-1.com  (“Trang web”).

Chính sách B?o m?t này gi?i thích nh?ng d? li?u cá nhan nào (nh? ???c ??nh ngh?a bên d??i) mà chúng t?i thu th?p th?ng qua D?ch v?, ph??ng th?c chúng t?i s? d?ng và chia s? d? li?u ?ó c?ng nh? các l?a ch?n c?a b?n liên quan ??n nghi?p v? d? li?u c?a chúng t?i.

Chính sách B?o m?t này là m?t ph?n trong ?i?u kho?n S? d?ng c?a chúng t?i, ? liên k?t http://www.silo-1.com/terms.

B?ng cách cung c?p cho chúng t?i d? li?u cá nhan c?a b?n khi s? d?ng D?ch v?, b?n ??ng y v?i vi?c x? ly d? li?u cá nhan c?a mình nh? ???c m? t? trong Chính sách B?o m?t này. N?u b?n kh?ng ??ng y v?i Chính sách B?o m?t này, vui lòng kh?ng truy c?p ho?c s? d?ng D?ch v?.

 

1. D? li?u Cá nhan Chúng t?i Thu th?p


 

Khi b?n t??ng tác v?i Trang web ho?c ?ng d?ng c?a chúng t?i, chúng t?i thu th?p th?ng tin mà khi ??ng riêng l? ho?c k?t h?p v?i th?ng tin khác có th? ???c s? d?ng ?? nh?n di?n b?n (“D? li?u Cá nhan”).

D? li?u Cá nhan B?n Cung c?p cho Chúng t?i. Khi b?n ??ng ky ho?c s? d?ng D?ch v?, b?n t? nguy?n cung c?p cho chúng t?i D? li?u Cá nhan nh?t ??nh, bao g?m tên, ??a ch? email, tên ng??i dùng và ?nh h? s? c?a b?n. N?u b?n ??ng ky m?t tài kho?n th?ng qua tài kho?n truy?n th?ng x? h?i c?a mình (bao g?m c? vi?c ??ng nh?p Facebook và Google), b?n có th? bi?t ???c b?n bè nào c?a b?n ?ang s? d?ng D?ch v?. Th?ng tin chúng t?i nh?n ???c t? các tài kho?n này ph? thu?c vào các th?ng s? cài ??t c?a b?n và các chính sách b?o m?t c?a n?n t?ng truy?n th?ng x? h?i, vì v?y vui lòng ki?m tra các chính sách ?ó ?? hi?u v? nghi?p v? b?o m?t c?a các n?n t?ng ?ó.

N?u b?n mua gói ??ng ky s? d?ng Memrise, b?n có th? ???c yêu c?u cung c?p th?ng tin thanh toán (bao g?m s? th? thanh toán, m? b?o m?t liên quan ??n th?, ngày h?t h?n) cho m?t ho?c nhi?u nhà cung c?p d?ch v? thanh toán c?a chúng t?i (vui lòng xem ph?n “Chia s? và Ti?t l?” d??i ?ay).

Khi b?n s? d?ng D?ch v?, b?n có th? t?o các d? li?u h?c t?p nh? cau tr? l?i cho bài ki?m tra, ?i?m h?c và quá trình ti?n b? trong m?t khóa h?c mà chúng t?i s? thu th?p và l?u tr? ?? s? d?ng cùng v?i D?ch v?.

Chúng t?i c?ng thu th?p th?ng tin b?n ch?n ?? cung c?p cho chúng t?i khi b?n hoàn thành b?t k? h?p ""v?n b?n t? do"" nào trong các bi?u m?u c?a chúng t?i (ví d?: yêu c?u h? tr? ho?c n?p phi?u kh?o sát). Ngoài ra, chúng t?i có th? thu th?p D? li?u cá nhan do b?n ti?t l? trên các di?n ?àn, blog và các khu v?c khác c?a D?ch v? mà b?n có th? ??ng th?ng tin và tài li?u trên ?ó.

Chúng t?i c?ng có th? thu th?p D? li?u phi Cá nhan, ch?ng h?n nh? múi gi? ho?c ng?n ng? c?a b?n.

D? li?u Thu th?p T? ??ng Khi b?n s? d?ng D?ch v?, các th?ng tin sau ???c t?o ra và t? ??ng nh?p vào h? th?ng c?a chúng t?i:


D? li?u nh?t ky: Th?ng tin (“d? li?u nh?t ky”) mà trình duy?t c?a b?n t? ??ng g?i m?i khi b?n truy c?p Trang web ho?c th?ng tin mà ?ng d?ng t? ??ng g?i khi b?n s? d?ng chúng. D? li?u nh?t ky bao g?m ??a ch? Giao th?c Internet (“IP”) c?a b?n (nh? ?ó chúng t?i bi?t b?n ?ang k?t n?i t? qu?c gia nào khi b?n truy c?p Trang web), lo?i trình duy?t và các th?ng s? cài ??t trình duy?t, ngày gi? yêu c?u và ph??ng th?c b?n t??ng tác v?i D?ch v?.


Cookie: Th?ng tin t? cookie và các c?ng ngh? khác ???c l?u tr? trên thi?t b? c?a b?n. Vui lòng xem Chính sách Cookie bên d??i ?? tìm hi?u thêm v? ph??ng th?c chúng t?i s? d?ng cookie và các c?ng ngh? khác.


Th?ng tin Thi?t b?: Bao g?m lo?i thi?t b? b?n ?ang s? d?ng, h? ?i?u hành, các th?ng s? cài ??t, b? nh?n d?ng thi?t b? duy nh?t, th?ng tin m?ng và th?ng tin khác ??c thù cho thi?t b? ?ó. Th?ng tin ???c thu th?p có th? ph? thu?c vào lo?i thi?t b? b?n s? d?ng và các th?ng s? cài ??t c?a thi?t b? ?ó.


Th?ng tin s? d?ng: Chúng t?i thu t?p th?ng tin v? cách th?c b?n s? d?ng D?ch v? c?a chúng t?i, ch?ng h?n nh? lo?i n?i dung b?n xem ho?c t??ng tác, các tính n?ng b?n s? d?ng, hành ??ng b?n th?c hi?n, nh?ng ng??i dùng khác mà b?n t??ng tác và th?i gian, t?n su?t và kho?ng th?i gian ho?t ??ng c?a b?n.

 

2. Ph??ng th?c Chúng t?i S? d?ng D? li?u


 

Chúng t?i s? d?ng d? li?u thu th?p ???c, nh? m? t? ? trên: ?? xác th?c ng??i dùng, cung c?p D?ch v?, x? ly các giao d?ch và tr? l?i các yêu c?u c?a b?n. ??i v?i ng??i dùng ? EU, vi?c s? d?ng này là c?n thi?t ?? th?c hi?n h?p ??ng v?i b?n. Khi c?n thi?t cho m?t s? l?i ích kinh doanh h?p pháp nh?t ??nh, bao g?m: Tùy ch?nh tr?i nghi?m h?c t?p và m?c ?? khó phù h?p v?i c?p ?? và nhu c?u c?a ng??i dùng c?a chúng t?i. Hi?u r? h?n ph??ng th?c ng??i truy c?p t??ng tác v?i Trang web c?a chúng t?i và ??m b?o r?ng Trang web c?a chúng t?i ???c trình bày theo cách hi?u qu? nh?t cho b?n và là m?t ph?n trong n? l?c c?a chúng t?i ?? ??m b?o an toàn cho h? th?ng Trang web, m?ng và th?ng tin c?a chúng t?i. Ti?n hành phan tích nh?m xay d?ng chi?n l??c ti?p th? c?a chúng t?i và cho phép chúng t?i t?ng c??ng và cá nhan hóa truy?n th?ng và nh?ng tr?i nghi?m chúng t?i cung c?p cho ng??i dùng c?a mình. Ti?n hành ho?c h? tr? nghiên c?u, và chu?n b? các bài báo h?c thu?t. Chúng t?i có th? chia s? th?ng tin chúng t?i thu th?p d??i d?ng ?n danh và kh?ng xác ??nh v?i các nhà nghiên c?u giúp chúng t?i c?i ti?n các c?ng c? h?c t?p c?a D?ch v?. Chúng t?i c?ng có th? s? d?ng nh?ng th?ng tin ?ó ?? c?ng b? các bài vi?t v? ch? ?? h?c t?p ng?n ng?.


 

3. Chia s? và Ti?t l?


 

Nh?ng ng??i dùng D?ch v? khác có th? xem th?ng tin h? s? mà b?n t?i lên D?ch v? bao g?m các khóa h?c, ?i?m h?c và ng??i dùng b?n ?ang theo d?i. Chúng t?i có th? chia s? D? li?u Cá nhan c?a b?n và các th?ng tin khác v?i m?t s? bên th? ba nh?t ??nh trong các tr??ng h?p sau: Nhà Cung c?p và Nhà Cung c?p D?ch v?: ?? h? tr? chúng t?i ?áp ?ng các nhu c?u ho?t ??ng kinh doanh và th?c hi?n các d?ch v? và ch?c n?ng nh?t ??nh, D? li?u Cá nhan c?a b?n có th? ???c chia s? v?i các nhà cung c?p d?ch v? l?u tr? hosting, truy?n th?ng email và các d?ch v? h? tr? khách hàng, phan tích, ti?p th?, qu?ng cáo (bao g?m Amazon Web Services và Google t?i Hoa K?, c? hai ??u ???c ch?ng nh?n là <a >Privacy Shield</a>). ?? bi?t thêm chi ti?t v? các bên th? ba có th? ??t cookie qua Trang web, vui lòng xem ph?n “Cookie” bên d??i. Theo ch? d?n c?a chúng t?i, các bên này có th? truy c?p, x? ly ho?c l?u tr? D? li?u Cá nhan trong quá trình th?c hi?n các ngh?a v? c?a h? ??i v?i chúng t?i. Chuy?n giao Kinh doanh: N?u chúng t?i tham gia vào vi?c sáp nh?p, mua l?i, rà soát ??c bi?t khi tài tr?, s?p x?p l?i, phá s?n, thu h?i, bán toàn b? ho?c m?t ph?n tài s?n c?a chúng t?i ho?c chuy?n d?ch v? sang nhà cung c?p khác, D? li?u Cá nhan c?a b?n và các th?ng tin khác có th? ???c chuy?n ??n m?t bên k? th?a ho?c c?ng ty liên k?t nh? là m?t ph?n c?a giao d?ch ?ó. Yêu c?u Pháp ly: N?u lu?t pháp và quy ??nh hi?n hành yêu c?u ph?i làm th? ho?c n?u tin r?ng c?n thi?t ph?i (i) tuan th? ngh?a v? pháp ly, (ii) b?o v? và bênh v?c quy?n l?i ho?c tài s?n c?a Memrise, (iii) hành ??ng trong tr??ng h?p kh?n c?p ?? b?o v? s? an toàn cá nhan c?a ng??i dùng Trang web ho?c ?ng d?ng ho?c c?ng chúng ho?c (iv) b?o v? Memrise kh?i trách nhi?m pháp ly.

 

4. Gi? l?i D? li?u


 

Chúng t?i s? gi? D? li?u Cá nhan c?a b?n trong th?i gian ?? dài c?n thi?t cho m?c ?ích ???c m? t? trong Chính sách B?o m?t này, khi chúng t?i có nhu c?u kinh doanh h?p pháp ph?i làm th?, ho?c theo yêu c?u c?a pháp lu?t (ví d?: thu?, pháp ly, k? toán ho?c các m?c ?ích khác), tùy theo kho?ng th?i gian nào dài h?n.

 

5. C?p nh?t Th?ng tin


 

N?u b?n c?n thay ??i ho?c s?a D? li?u Cá nhan c?a b?n, ho?c mu?n xóa chúng kh?i h? th?ng c?a chúng t?i, b?n có th? làm vi?c ?ó qua <ahref="http://www.silo-1.com/settings/"Cài ??t c?a Ng??i dùng.

 

6. Chính sách Ti?t l? Th?ng tin Riêng t? c?a California


 Chúng t?i có th? s? d?ng cookie ho?c các c?ng ngh? khác trên Trang web ho?c ?ng d?ng c?a chúng t?i thu th?p th?ng tin v? ho?t ??ng trình duy?t web c?a b?n theo th?i gian và qua các trang web khác nhau theo d?i b?n s? d?ng Trang web ho?c ?ng d?ng. Chúng t?i có th? cho phép các nhà cung c?p d?ch v? bên th? ba và các bên th? ba khác làm nh? v?y. Chúng t?i hi?n kh?ng ?áp ?ng tín hi?u “Kh?ng theo d?i” (DNT) và ho?t ??ng nh? ???c m? t? trong Chính sách B?o m?t này cho dù có nh?n ???c tín hi?u DNT hay kh?ng. N?u b?n mu?n yêu c?u th?ng tin v? các bên th? ba thu th?p D? li?u Cá nhan trên trang web c?a chúng t?i cho các m?c ?ích ti?p th? tr?c ti?p, vui lòng <a href="%(contact)s">liên h? v?i chúng t?i</a>.

 

7. Quy?n theo Lu?t EU


<strong>Ph?m vi</strong>. Ph?n này cung c?p th?ng tin v? các quy?n c?a b?n theo lu?t EU (cho các m?c ?ích này, tham chi?u ??n EU c?ng bao g?m các n??c thu?c Khu v?c Kinh t? Chau ?u c?a Iceland, Liechtenstein và Na Uy). Ki?m soát D? li?u. C?ng ty TNHH Memrise là ??n v? ki?m soát d? li?u ??i v?i D? li?u Cá nhan c?a b?n. ?? tìm hi?u v?n phòng ?? ??ng ky c?a chúng t?i, vui lòng xem trang<a href="%(contact)s">Liên h?</a>. L?i ích h?p pháp. “L?i ích h?p pháp" có ngh?a là l?i ích c?a chúng t?i trong vi?c ti?n hành kinh doanh, qu?n ly và cung c?p các D?ch v? t?t nh?t cho b?n. Chính sách B?o m?t này m? t? khi chúng t?i x? ly D? li?u Cá nhan c?a b?n vì l?i ích h?p pháp c?a chúng t?i, các l?i ích ?ó là gì và vì quy?n l?i c?a b?n. Chúng t?i s? kh?ng s? d?ng D? li?u Cá nhan c?a b?n cho các ho?t ??ng mà gay ?nh h??ng ??n b?n h?n là ?em l?i l?i ích cho chúng t?i, tr? khi chúng t?i ???c b?n ??ng y ho?c các ho?t ??ng ?ó ???c pháp lu?t yêu c?u ho?c cho phép. Quy?n c?a b?n. Theo lu?t EU, b?n có các quy?n sau ?ay liên quan ??n D? li?u cá nhan c?a b?n: Quy?n truy c?p: N?u chúng t?i ?ang x? lí D? li?u Cá nhan c?a b?n, b?n có th? t?i v? m?t b?n c?a D? li?u Cá nhan ?ó <ahref="http://www.silo-1.com/settings/">t?i ?ay</a>. Quy?n c?i chính: N?u D? Li?u Cá Nhan c?a b?n kh?ng chính xác ho?c kh?ng ??y ??, b?n có quy?n yêu c?u chúng t?i s?a ho?c hoàn thi?n các d? li?u ?ó. B?n c?ng có th? t? làm ?i?u ?ó qua <ahref="http://www.silo-1.com/settings/">Cài ??t Ng??i dùng</a> c?a b?n. N?u chúng t?i chia s? D? li?u Cá nhan c?a b?n v?i nh?ng ng??i khác, chúng t?i s? cho h? bi?t v? s? ?i?u ch?nh n?u có th?. N?u b?n yêu c?u chúng t?i, và khi có th? và h?p pháp ?? làm, chúng t?i c?ng s? cho b?n bi?t ng??i mà chúng t?i ?? chia s? D? li?u Cá nhan c?a b?n ?? b?n có th? liên h? tr?c ti?p v?i h?. Quy?n xóa: B?n có th? yêu c?u chúng t?i xóa D? li?u Cá nhan c?a b?n trong m?t s? tr??ng h?p, nh? khi chúng t?i kh?ng còn c?n n?a ho?c b?n rút l?i s? ??ng y c?a mình (trong nh?ng tr??ng h?p áp d?ng ???c). B?n c?ng có th? t? làm ?i?u ?ó qua <ahref="http://www.silo-1.com/settings/">Cài ??t Ng??i dùng</a> c?a b?n. N?u chúng t?i chia s? d? li?u c?a b?n v?i ng??i khác, chúng t?i s? c?nh báo h? v? s? c?n thi?t ph?i xóa khi có th?. N?u b?n yêu c?u chúng t?i, và khi có th? và h?p pháp ?? làm nh? v?y, chúng t?i c?ng s? cho b?n bi?t ng??i mà chúng t?i ?? chia s? D? li?u cá nhan c?a b?n ?? b?n có th? liên h? tr?c ti?p v?i h?. Quy?n h?n ch? x? ly: B?n có th? yêu c?u chúng t?i h?n ch? ho?c 'ch?n' vi?c x? ly D? li?u Cá nhan c?a b?n trong m?t s? tr??ng h?p nh?t ??nh, ch?ng h?n nh? khi b?n kh?ng th?a nh?n ?? chính xác c?a d? li?u ho?c ph?n ??i kh?ng cho chúng t?i x? ly d? li?u ?ó (vui lòng ??c ph?n bên d??i ?? bi?t th?ng tin v? quy?n ph?n ??i c?a b?n). Chúng t?i s? cho b?n bi?t tr??c khi chúng t?i d? b? b?t k? h?n ch? nào v? vi?c x? ly. N?u chúng t?i chia s? D? li?u Cá nhan c?a b?n v?i ng??i khác, chúng t?i s? cho h? bi?t v? h?n ch? n?u có th?. N?u b?n yêu c?u chúng t?i, và khi có th? và h?p pháp ?? làm, chúng t?i c?ng s? cho b?n bi?t ng??i mà chúng t?i ?? chia s? D? li?u Cá nhan c?a b?n ?? b?n có th? liên h? tr?c ti?p v?i h?. Quy?n di chuy?n d? li?u: B?n có quy?n l?y l?i t? chúng t?i nh?ng D? Li?u Cá Nhan c?a b?n mà b?n ?? ??ng y cung c?p cho chúng t?i ho?c ?? ???c cung c?p cho chúng t?i khi c?n thi?t liên quan ??n h?p ??ng c?a chúng t?i v?i b?n. Chúng t?i s? cung c?p cho b?n D? li?u Cá nhan c?a b?n theo ??nh d?ng có c?u trúc, th??ng ???c s? d?ng và có th? ??c ???c b?ng máy. B?n có th? tái s? d?ng nó ? n?i khác. Quy?n t? ch?i: B?n có th? yêu c?u chúng t?i b?t c? lúc nào ph?i ng?ng x? ly D? li?u Cá nhan c?a b?n và chúng t?i s? làm nh? v?y: N?u chúng t?i d?a vào m?t l?i ích h?p pháp (???c m? t? trong ph?n “Ph??ng th?c Chúng t?i S? d?ng D? li?u” ? trên) ?? x? ly D? li?u Cá nhan c?a b?n - tr? khi chúng t?i ch?ng minh ???c nh?ng ly do chính ?áng thuy?t ph?c ?? ???c x? ly d? li?u; ho?c N?u chúng t?i ?ang x? ly D? li?u cá nhan c?a b?n ?? ti?p th? tr?c ti?p. Quy?n liên quan ??n vi?c ra quy?t ??nh và l?p h? s? t? ??ng: B?n có quy?n mi?n trách kh?i các quy?t ??nh ch? d?a trên x? ly t? ??ng D? li?u Cá nhan c?a b?n, bao g?m c? vi?c l?p h? s?, tr? khi ?i?u này là c?n thi?t liên quan ??n h?p ??ng gi?a b?n và chúng t?i ho?c b?n ??ng y r? ràng v?i vi?c s? d?ng này. Quy?n rút l?i s? ??ng y: N?u chúng t?i d?a vào s? ??ng y c?a b?n ?? x? ly D? li?u Cá nhan c?a b?n, b?n có quy?n rút l?i s? ??ng y ?ó b?t k? lúc nào, nh?ng ?i?u này s? kh?ng ?nh h??ng gì ??n b?t k? vi?c x? ly d? li?u nào c?a b?n ?? th?c hi?n. Quy?n khi?u n?i v?i c? quan b?o v? d? li?u: N?u b?n quan ng?i v? các nghi?p v? b?o m?t c?a chúng t?i, bao g?m ph??ng th?c chúng t?i x? ly D? li?u Cá nhan c?a b?n, b?n có th? báo cáo cho c? quan b?o v? d? li?u ???c phép ti?p nh?n nh?ng quan ng?i ?ó. B?n có th?<a href="%(contact)s">liên h? v?i chúng t?i</a> ?? th?c hi?n các quy?n c?a b?n. <strong>Thay ??i</strong>. Chúng t?i s? th?ng báo cho b?n v? nh?ng thay ??i ??i v?i các ho?t ??ng x? ly d? li?u ???c m? t? trong Chính sách B?o m?t này b?ng cách ??ng th?ng báo n?i b?t trên Trang web ho?c ?ng d?ng ho?c theo yêu c?u c?a pháp lu?t.

 

8. Th?ng tin ???c ??ng C?ng khai


 

Chính sách B?o m?t này s? kh?ng áp d?ng cho b?t k? th?ng tin nào b?n ??ng trên các khu v?c c?ng khai c?a D?ch v?. ?i?u này bao g?m, nh?ng kh?ng gi?i h?n ? các nh?n xét trên blog ho?c các di?n ?àn c?ng khai c?a Memrise. Các nh?n xét ???c ??ng lên các khu v?c c?ng khai có th? ???c xem, truy c?p và s? d?ng b?i các bên th? ba tuan th? các chính sách và nghi?p v? b?o m?t c?a các bên ?ó.

 

9. Tr? em


 

Memrise kh?ng có y ??nh thu th?p D? li?u Cá nhan c?a tr? em d??i 13 tu?i. N?u b?n có ly do ?? tin r?ng m?t ??a tr? d??i 13 tu?i ?? cung c?p D? li?u Cá nhan cho Memrise th?ng qua D?ch v?, vui lòng liên h? v?i chúng t?i và chúng t?i s? c? g?ng xóa th?ng tin ?ó kh?i c? s? d? li?u c?a chúng t?i.

 

10. Liên k?t ??n các trang web khác


 

Trang web và ?ng d?ng có th? ch?a liên k?t ??n các trang web khác kh?ng do chúng t?i ?i?u hành ho?c ki?m soát (“Trang web c?a Bên th? ba”), bao g?m các trang web và d?ch v? truy?n th?ng x? h?i. Th?ng tin mà b?n chia s? v?i Trang web c?a Bên th? ba s? ch?u s? ?i?u ch?nh c?a các chính sách b?o m?t c? th? và ?i?u kho?n d?ch v? c?a các Trang web c?a Bên th? ba ?ó ch? kh?ng ch?u s? ?i?u ch?nh c?a Chính sách B?o m?t này. Khi cung c?p các liên k?t này, chúng t?i kh?ng ng? y r?ng chúng t?i xác nh?n ho?c ?? xem xét các trang web này. Vui lòng liên h? tr?c ti?p v?i các trang web ?ó ?? bi?t th?ng tin v? các chính sách và nghi?p v? v? quy?n riêng t? c?a h?.

 

11. B?o m?t


 

Chúng t?i ti?n hành các b??c hành chính và k? thu?t h?p ly ?? b?o v? D? li?u cá nhan kh?i b? m?t, s? d?ng sai m?c ?ích và truy c?p trái phép, ti?t l?, thay ??i ho?c h?y b?. Tuy nhiên, kh?ng có ph??ng th?c truy?n qua internet nào là an toàn 100%. Vì v?y, m?c dù chúng t?i c? g?ng b?o v? d? li?u c?a b?n, chúng t?i kh?ng th? ??m b?o an toàn tuy?t ??i.

 

12. Cookies


 

Trang web s? d?ng cookie và các c?ng ngh? khác ?? giúp b?n d? dàng s? d?ng D?ch v? h?n khi truy c?p trong t??ng lai, theo d?i l?u l??ng truy c?p trên trang web ho?c ?ng d?ng c?a chúng t?i và ?? cá nhan hóa n?i dung h??ng d?n. ?? bi?t thêm th?ng tin, vui lòng tham kh?o Chính sách Cookie c?a chúng t?i.

 

13. Thay ??i Chính sách B?o m?t c?a Chúng t?i


 

Chúng t?i có th? thay ??i Chính sách B?o m?t này b?t c? lúc nào và khi chúng t?i th?c hi?n, chúng t?i s? ??ng phiên b?n c?p nh?t trên trang này. B?ng cách ti?p t?c s? d?ng Trang web và ?ng d?ng ho?c cung c?p cho chúng t?i th?ng tin sau khi chúng t?i ?? ??ng Chính sách B?o m?t c?p nh?t, b?n ??ng y v?i Chính sách B?o m?t và nghi?p v? b?o m?t s?a ??i ???c m? t? trong ?ó.

 

14. Liên H?


 

N?u b?n có b?t k? cau h?i nào v? Chính sách B?o m?t ho?c nghi?p v? d? li?u c?a chúng t?i, vui lòng liên h? v?i chúng t?i.

波多野结高清无码中文观看_波多野结超清无码中文_波多野va高清中文无码