Chúng t?i có m?t s? m?nh...

V?i h?n 75 thành viên (và còn thêm n?a!) bi?t nói t?i h?n 45 ng?n ng? cùng làm vi?c ?? phát tri?n m?t s?n ph?m giúp cho vi?c h?c thú v? và d? dàng h?n, chúng t?i làm nên m?t ??i ng? truy?t v?i ??y sáng t?o, n?ng ??ng, t?p trung và v? cùng ?oàn k?t.

Chúng t?i ?ang xay d?ng c?ng ngh? h?c ? m?t t?m cao m?i.

Hàng tri?u ng??i ?ang có m?t trong hành trình h?c ngo?i ng? v?i Memrise. và trách nhi?m c?a chúng t?i là làm nên m?t tr?i nghi?m h?c t?t nh?t và ?a d?ng nh?t.

?ó là ly do t?i sao chúng t?i ?am mê vi?c k?t h?p ??a nh?ng hi?u bi?t khoa h?c vào vi?c h?c ngo?i ng? cùng v?i thi?t k? chu ?áo, k? thu?t ??ng c?p th? gi?i và n?i dung quy?n r? tuy?t v?i.

T?t c? vì m?t m?c tiêu giúp m?i ng??i làm giàu cho th? gi?i quan c?a mình b?ng m?t tr?i nghi?m h?c ngo?i ng? lau dài và ??y y ngh?a.

Learning-Tech
white-arrow-left

Chúng t?i làm vi?c v?i tinh th?n ?oàn k?t

V?i h?n 75 thành viên (và còn thêm n?a!) bi?t nói t?i h?n 45 ng?n ng? cùng làm vi?c ?? phát tri?n m?t s?n ph?m giúp cho vi?c h?c thú v? và d? dàng h?n, chúng t?i làm nên m?t ??i ng? truy?t v?i ??y sáng t?o, n?ng ??ng, t?p trung và v? cùng ?oàn k?t.

Ngoài c?ng vi?c ra, chúng t?i là nh?ng con ng??i r?t thú v?, hi?u k? v? th? gi?i và ?am mê thay ??i ph??ng pháp h?c ngo?i ng?.

Chúng t?i làm vi?c theo nhóm, nh?ng c?ng ch?i theo nhóm v?i nh?ng bu?i t? t?p trong c?ng ty, nh?ng cu?c th?o lu?n ??y c?m h?ng và c? nh?ng b?a tr?a cùng luy?n t?p ngo?i ng? m?i tu?n m?t bu?i. ?ó là còn ch?a k? t?i nh?ng bu?i t?p ??m b?c, thi?n, yoga, các phiên h?c ngo?i ng? và c? v? tranh ngay t?i v?n phòng n?a.

Chúng t?i bi?t r?ng b?n dành nhi?u th?i gian ? ch? làm h?n ? nhà, nên chúng t?i mu?n b?n có m?t kho?ng th?i gian vui v? nh?t có th? t?i n?i làm vi?c.

Work-As-A-Team
white-arrow-left

Chúng t?i ??t tr? s? t?i khu ??ng London

???c sinh ra t? Ch??ng trình T?ng t?c Kh?i nghi?p Techstars Boston và l?n lên t?i London.

??i ng? ngày càng l?n m?nh c?a chúng t?i ?? quen thu?c v?i t?t c? các góc c?a London, và nh?ng n?i huy?n di?u này ?? nu?i d??ng s? hi?u k?, tính h?p tác và cu?c theo ?u?i kh?ng ng?ng ?? v?i t?i s? hoàn h?o trong chúng t?i.

Trong 6 n?m qua, v?n phòng c?a chúng t?i ???c ??t t?i m?t nhà th? nh? ?? chuy?n ??i m?c ?ích s? d?ng ? bên rìa Hackney và khu Tower Hamlets c?a London.

K? t? ?ó chúng t?i ?? di chuy?n quanh khu ??ng London l?ch s? và ??y màu s?c - mái nhà c?a các tr? s? c?a Phong trào ??u tranh cho N? quy?n (Suffragette) và là n?i hoành hành c?a tên Jack the Ripper khét ti?ng; m?t n?i giàu v?n hoá và l?ch s? Do Thái, Ai-len và Bengal.

East-London
white-arrow-left
波多野结高清无码中文观看_波多野结超清无码中文_波多野va高清中文无码